Opracowanie zakładowego planu kont

Na czym polega opracowanie zakładowego planu kont?

Zakładowy plan kont to wewnętrzny system, który pozwala na prawidłowe rejestrowanie aktywów, pasywów oraz zdarzeń gospodarczych przez przedsiębiorstwo. Plan kont może zostać utworzony zarówno na etapie rozpoczynania działalności, jak i wprowadzania pełnej księgowości. 

Opracowanie zakładowego planu kont zazwyczaj wykonywane jest według wzorca, jednak wymaga indywidualnego dopasowania do branży i charakteru działalności firmy. Warto więc powierzyć to zadanie profesjonalistom. Nasze biuro rachunkowe to idealny wybór dla przedsiębiorców, którym zależy na merytorycznym wsparciu, aktualnej wiedzy oraz dostępie do najlepszych specjalistów w swoim fachu.

Jakie warunki powinno spełniać
opracowanie zakładowego planu kont?

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość zobowiązani są do posiadania zakładowego planu kont stworzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Opracowanie zakładowego planu kont to proces wyjątkowo czasochłonny, dlatego zazwyczaj przedsiębiorcy decydują się na powierzenie tego zadania głównym księgowym. Usługa ta może zostać zlecona zewnętrznym biurom rachunkowym, co pozwala znacznie odciążyć firmę.

Kancelaria Pietkun w Poznaniu oraz działające przy niej biuro rachunkowe specjalizują się w świadczeniu usług pełnej księgowości razem z opracowaniem zakładowego planu kont dopasowanego do specyfiki danej branży. Nasi księgowi przyjmują przejrzysty system pracy, który zostaje dokładnie określony w załączniku do zakładowego planu kont. Dzięki temu przyjęta przez przedsiębiorstwo polityka rachunkowości jest transparentna dla organów nadzorujących, ale również dla wspólników i inwestorów danej działalności gospodarczej.

Co powinien zawierać załącznik do zakładowego planu kont?

Opracowanie zakładowego planu kont wymaga załącznika, w którym powinny znaleźć się:

Dodatkowo zakładowy plan kont dla przedsiębiorców tradycyjnie obejmuje 9 zespołów kont, które numeruje się odpowiednio od 0 do 8. Wzorcowy plan kont prezentuje się następująco:

Profesjonalne opracowanie zakładowego planu kont wymaga zarówno doskonałej znajomości Ustawy o rachunkowości, jak i specyfiki działalności firmy, dla której tworzona jest dokumentacja. To właśnie dlatego, aby stworzony system był sprawny i funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami, powinien być opracowany przez doświadczonych specjalistów. Biuro rachunkowe Pietkun ma na swoim koncie wiele opracowanych zakładowych planów kont, które świetnie sprawdzają się w praktyce u naszych Klientów. Zgłoś się do nas, a my zadbamy o całą resztę, aby pełna księgowość Twojej firmy była zgodna z prawem i wygodna w codziennym stosowaniu.

Czym jest zakładowy plan kont?

Zakładowy plan kont to jeden z najważniejszych elementów polityki rachunkowości. To formalny dokument zawierający spis numerów kont przedsiębiorstwa oraz zasady księgowania na nich operacji finansowych, które realizowane są w ramach działalności przedsiębiorstwa. Plan kont w rachunkowości tworzony jest po to, by możliwe było syntetyczne oraz analityczne ujęcie operacji finansowych dokonywanych w danym okresie. Spełnia on także istotną rolę w sporządzaniu bilansu, rachunku zysków i strat, a także wszelkich raportów.

Tworzenie planu kont to ważne zadanie. Plan ten uznaje się bowiem za fundament systemu rachunkowości danej jednostki. Jest on zasadniczym elementem przyjętej przez nią polityki rachunkowości, a od struktury i zawartości planu kont księgowych zależy nie tylko późniejszy nakład pracy, jaki trzeba będzie włożyć w prowadzenie ewidencji księgowej, ale również potencjał informacyjny rachunkowości. Warto zatem podejść do tego zadania sumiennie i z odpowiednim przemyśleniem. Tworzenie zakładowego planu kont przez osobę, która nigdy wcześniej nie miała z tym styczności, to niełatwa praca, a do tego zajmująca wiele czasu. Pamiętajmy, że sam plan często nie wystarczy – powinien być on uzupełniony o komentarz objaśniający treść oraz powiązania pomiędzy poszczególnymi kontami.

Zakładowy plan kont – charakterystyka

Odpowiedzialność za prowadzenie i aktualizowanie planu kont ciąży na kierowniku danego podmiotu gospodarczego, ale może on nawiązać współpracę z biurem rachunkowym, takim jak nasze, aby znacznie ułatwić sobie dopełnienie tego obowiązku i mieć pewność, że został dopełniony prawidłowo. Zakładowe plany kont mogą bowiem znacznie różnić się od siebie – nawet jeśli porównamy te przyjęte w przedsiębiorstwach z tej samej branży. Na organizację planu wpływa bowiem szereg czynników, takich jak:

  • wielkość przedsiębiorstwa,
  • specyfika działalności,
  • forma prawna,
  • przepisy podatkowe i statystyczne,
  • indywidualne potrzeby informacyjne,
  • indywidualne potrzeby ewidencyjne,
  • wzór sprawozdania finansowego.

Pamiętajmy, że zakładowe plany kont nie tylko tworzone są przez przedsiębiorstwa, ale także przez instytucje, jednostki budżetowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki, a nawet organizacje związkowe. Każdy z tych podmiotów działa nieco inaczej, dlatego nie da się stworzyć uniwersalnego, jednolitego zakładowego planu kont, który odpowiadałby na tak zróżnicowane potrzeby. Właśnie dlatego warto zasięgnąć przy tym pomocy doświadczonego księgowego. Pomoże on w opracowaniu planu kont szytego na miarę potrzeb firmy.

Plan kont księgowych – co powinien zawierać?

Mówiąc o tym, co powinno znaleźć się w zakładowym planie kont, zwykle używamy dwóch ważnych pojęć: konta syntetyczne oraz analityczne. Warto wiedzieć czym się różnią. Pierwsze z nich to konta, z których możemy uzyskać informacje wykazywane w sprawozdaniach i bilansie, gdyż ujmują one zbiorcze zapisy operacji związanych ze środkami gospodarczymi i źródłami ich pochodzenia. Z kolei konta analityczne to konta, które doprecyzowują zapisy zawarte w ramach kont księgi głównej. Łączna suma sald i obrotów kont syntetycznych oraz analitycznych powinna być sobie równa.

Dobrze skonstruowany plan kont może dostarczać firmie cennych informacji, np. odnośnie poszczególnych obszarów firmy, jej linii produktowych czy też usług. Powinien być on zbudowany tak, aby na jego podstawie uzyskiwać wiedzę nie tylko na temat wyników w danych obszarze, ale także na temat zasobów majątkowych, jakie są w niego zaangażowane. Dzięki temu uzyskujemy pełen obraz przychodów i kosztów, który przydatny jest w podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji. Inwestycja w dobrze opracowany zakładowy plan kont jest zatem czymś, co pozwoli nam nie tylko spełnić obowiązek narzucony przez przepisy prawne, ale i osiągnąć realne korzyści.  

Zakładowy plan kont a ustawa o rachunkowości

Zgodnie z art. 10 Ustawy o rachunkowości zakładowy plan kont zobowiązana jest sporządzić każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość. Wspomniana ustawa określa również wymogi formalne, jakie musi spełniać tworzony plan kont. Istnieje jednak szereg innych dokumentów, które również mają znaczenie dla opracowywania planu, tak samo jak ustawa o rachunkowości. Plan kont dla jednostek budżetowych powinien być tworzony między innymi z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., a plan kont spółek prawa handlowego z uwzględnieniem przepisów kodeksu spółek handlowych.

Jak przygotować wzorcowy zakładowy plan kont

Wpisując w wyszukiwarkę internetową „zakładowy plan kont przykłady” z pewnością znajdziemy wiele szablonów. Niestety, wiele osób nie jest w stanie zweryfikować ich poprawności, a do tego dochodzi konieczność modyfikacji ich w taki sposób, aby odzwierciedlały sytuację danej firmy. Wzorcowy plan kont firmy produkcyjnej czy usługowej przygotowało też samo Ministerstwo Finansów. Nie ma on charakteru obligatoryjnego, ale może stanowić bazę do tworzenia indywidualnego planu. Jednak w praktyce nawet opierając się na wzorcowych planach potrzebujemy wiedzy i czasu, aby stworzyć poprawny plan kont, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania osobom, które wykonują go na co dzień.

Tworzenie zakładowego planu kont

W kancelarii rachunkowej Pietkun tworzymy zakładowe plany kont dla różnych podmiotów. Doskonale wiemy, jak dostosowywać je do specyfiki firmy i jej indywidualnych potrzeb. Do tego posiadamy oprogramowanie, które pozwala tworzyć je szybciej i bardziej przejrzyście. Oprócz tworzenia zajmujemy się także modyfikowaniem przyjętych już planów. Niektórych zmian można dokonywać nawet w trakcie roku obrotowego – np. dodania nowych kont zespołu 5. Ogólnie przyjmuje się, że każda zmiana w planie, która polega na dodaniu kont syntetycznych celem uszczegółowienia informacji sprawozdawczych nie jest zmianą przyjętych zasad polityki rachunkowości, a zatem z jej wprowadzeniem nie trzeba wstrzymywać się do następnego roku obrotowego. Wszelkie zmiany powinny zostać ujęte jako aneks do zatwierdzonego planu kont oraz opatrzone podpisem osoby bądź osób uprawnionych do decydowania o formie planu.

Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego

Różne rodzaje spółek prawa handlowego i ich specyficzne potrzeby nie są ułatwieniem w tworzeniu dla nich zakładowych planów kont. Na rynku dostępne są nawet publikacje, które szczegółowo omawiają zagadnienie tworzenia planu w przypadku tego rodzaju podmiotów. Musimy bowiem wziąć pod uwagę nie tylko wymogi ustawy o rachunkowości, ale i przepisy kodeksu spółek handlowych, które również narzucają pewną formę planu. Jednak nawet tworzenie planu w oparciu o wspomniane publikacje wiąże się z dużym wysiłkiem, wieloma straconymi godzinami i ryzykiem, że coś zostanie zrobione nie tak, jak trzeba, dlatego stworzenie zakładowego planu kont dla spółki z o.o. lub innej spółki prawa handlowego najlepiej zlecić doświadczonej osobie.

Zakładowy plan kont dla spółki z o.o.

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jesteśmy zobowiązani do opracowania planu kont. Wzorcowe opracowania planu kont spółki z o.o. również dostępne są w formie publikacji książkowych, które można nabyć w księgarniach internetowych. Trzeba jednak zachować czujność, gdyż wiele pozycji nie zostało uaktualnionych i obrazują one stan prawny obowiązujący przed nowelizacją ustawy o rachunkowości. Trzeba też pamiętać, że plan kont w spółce z o.o. może być tworzony nieco inaczej w zależności od wielkości spółki, dlatego zwłaszcza w przypadku małych spółek nie ma sensu zagłębianie się w skomplikowane opracowania dedykowane większym podmiotom. Łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy biura rachunkowego.

Zakładowy plan kont dla instytucji kultury

Często popełniany błąd polega na tym, że instytucje kultury i inne jednostki tego typu traktowane są jako budżetowe, a w związku z tym tworzony dla nich plan kont wzorowany jest na zakładowym planie kont w jednostce budżetowej, z uwzględnieniem Rozporządzeń Ministra Finansów w tym zakresie. Pamiętajmy, że instytucje kultury są jednostkami posiadającymi osobowość prawną i jednostkami organizacyjnymi samorządów, ale nawet pomimo dotowania z samorządu terytorialnego czy też budżetu państwa nie można uznać ich za jednostki budżetowe. Tworzony dla nich plan powinien jednak uwzględniać specyficzne potrzeby ich działalności, dlatego jego opracowanie warto powierzyć kancelarii rachunkowej mającej doświadczenie we współpracy z tego typu podmiotami. Kancelaria Pietkun będzie w tym względzie trafnym wyborem.

Zakładowy plan kont dla fundacji

Fundacja to szczególny rodzaj działalności. Zakładowy plan kont dla fundacji musi mieć zatem nieco inną strukturę, niż standardowy plan dla firmy. Przede wszystkim powinien być dostosowany względem specyfiki danej grupy organizacji oraz charakteryzować się podziałem kont kosztowych na koszty działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w podziale trzeba uwzględnić również koszty takiej działalności. Odpowiedniego podziału wymagają także konta przychodowe. Mimo szczegółowego rozróżnienia kont ważne jest, aby plan nastawiony był na możliwie najprostszą ewidencję kosztową, uwzględniając tym samym zalecenia Ministerstwa Finansów.

Zakładowy plan kont stowarzyszenia

Stowarzyszenia, podobnie jak fundacje, potrzebują dość osobliwego podejścia do tworzenia planu kont. Zaleca się, aby stosować przy tym te same reguły, co w przypadku fundacji. Warto też mieć na względzie, że stowarzyszenia realizują szereg projektów i zadań statutowych, a zatem dobrą praktyką jest korzystanie przy tym z narzędzi, które umożliwiają łatwą modyfikację zakładowego planu kont stowarzyszenia, czyli dokonanie w nim przejrzystego podziału na poszczególne zadania. Należy też zwrócić uwagę, aby liczba zagłębień i długość konta księgowego była na tyle duża, aby umożliwiała drobiazgową ewidencję zdarzeń realizowanych w ramach stowarzyszenia.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00