Zakładanie przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych

Jak założyć przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego?

Rozwój każdej firmy wiąże się z powstawaniem nowych oddziałów, dzięki którym zasięg oraz skala prowadzonej działalności mogą wzrastać. Kolejnym krokiem jest przeniesienie biznesu poza granice kraju. Z kolei dla wielu polskich przedsiębiorców, zaangażowanie się w przedstawicielstwo zagranicznego przedsiębiorstwa może być znakomitym sposobem na start oraz rozwój dzięki know-how. Niemniej zakładanie przedstawicielstw zagranicznych firm wymaga znajomości polskich przepisów. Dlatego skorzystaj ze wsparcia Pietkun Kancelarii Rachunkowej.

Czym jest przedstawicielstwo zagranicznej firmy?

O przedstawicielstwie przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce mówimy w sytuacji, kiedy na terenie Rzeczypospolitej działa podmiot, funkcjonujący w bezpośrednim związku z firmą spoza granic Polski. Jednocześnie wspomniany podmiot jest ścisłym elementem większej struktury rodzimego biznesu. Należy również podkreślić, że przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą będzie w tej sytuacji sam podmiot zagraniczny. Przedstawicielstwo jest podporządkowane macierzystej firmie i posiada znikomą samodzielność. Pod względem finansowym przedstawicielstwo również stanowi część całości, wobec czego nie posiada własnego majątku.

Często przedstawicielstwo zagraniczne mylone jest z oddziałem. Różnica polega na zakresie działania obu podmiotów. Oddział najczęściej wykonuje działalność mieszczącą się wyłącznie w obszarze przedmiotu działalności biznesu zagranicznego. Z kolei aktywność przedstawicielstwa ogranicza się jedynie do działalności nie wykraczającej poza reklamę i promocję firmy zagranicznej.

Utworzenie przedstawicielstwa krok po kroku

Aby uniknąć wszelkich nieścisłości, chociażby w zakresie nomenklatury i struktury przedstawicielstwa, warto działać we współpracy ze specjalistami. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej mamy doświadczenie w tworzeniu przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce, dzięki czemu cały proces przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Podstawą do utworzenia przedstawicielstwa jest wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Wniosek powinien zawierać szereg podstawowych informacji, jak np.:

  • nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego przedstawicielstwo,
  • przedmiot działalności gospodarczej firmy zagranicznej,
  • imię, nazwisko oraz polski adres reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego,
  • adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpis przedstawicielstwa wymaga również szeregu innych dokumentów, jak np.:

  • akt założycielski, umowa lub statut przedsiębiorstwa zagranicznego,
  • wpis do rejestru, jeśli firma zagraniczna wykonuje działalność na jego podstawie,
  • oświadczenie o ustanowieniu przedstawicielstwa w Polsce,
  • tytuł prawny do nieruchomości na terenie Polski.

O czym należy pamiętać, zakładając przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego?

Poza wspomnianą dokumentacją do zakładania przedstawicielstwa przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce należy pamiętać o szeregu innych aspektów, które muszą zostać spełnione, aby przedstawicielstwo mogło funkcjonować zgodnie z przepisami prawa. Mowa tu chociażby o konieczności dostarczenia wszystkich dokumentów przetłumaczonych na język polski.

Przedstawicielstwo powinno również prowadzić osobną rachunkowość, adekwatną do przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się siedziba przedstawicielstwa. Na koniec warto pamiętać, że wpis przedstawicielstwa jest ważny przez okres 2 lat. Jeśli przedstawicielstwo ma działać dłużej, przedsiębiorca zagraniczny powinien złożyć wniosek o przedłużenie wpisu do rejestru – w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu. Przedłużony wpis będzie obowiązywał przez kolejne 2 lata. Dzięki współpracy z Pietkun Kancelarią Rachunkową nie musisz znać wszystkich przepisów i terminów. Nasi specjaliści zadbają o poprawność dokumentów. Zapraszamy do kontaktu.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00