Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa - kompleksowe wsparcie dla Twojego biznesu

Wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia księgowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Są one doskonałym źródłem rzetelnych informacji dla urzędów, ale też dla samego właściciela. Sprawozdawczość finansowa w sposób przejrzysty obrazuje sytuację finansową firmy, decydując o jej wiarygodności i podejmowanych działaniach biznesowych. Nasze biuro rachunkowe z Poznania zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych, które przygotowujemy zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Sprawozdawczość finansowa - co to jest?

Dobrze prowadzona sprawozdawczość finansowa wykorzystywana jest zarówno przez samo przedsiębiorstwo, jak i organy zewnętrzne. W praktyce stanowi ona zbiór informacji na temat działalności firmy z wykorzystaniem sprawozdań finansowych.


Do przygotowania sprawozdania finansowego zobowiązane są określone prawnie podmioty prowadzące księgi rachunkowe. W praktyce sprawozdawczość finansowa ma w sposób uporządkowany przedstawić informacje związane z sytuacją finansową jednostki gospodarczej oraz wykonywanych przez nią transakcji.

Sprawozdawczość finansowa – regulacje prawne

Zasady sprawozdawczości finansowej określane są przez Ustawę o rachunkowości, a także krajowe i międzynarodowe standardy. Na gruncie międzynarodowym uznawane są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Są one istotne z punktu widzenia określenia zasad i metod rachunkowości stosowanych globalnie.


Sprawozdawczość finansowa to narzędzie niezbędne do wykonywania analiz finansowych przed podjęciem ważnej decyzji biznesowej. W związku z tym międzynarodowe regulacje w tym zakresie wymagały ujednolicenia. Mimo wielu prób uporządkowania zasad sprawozdawczości finansowej i rachunkowości w różnych krajach, kwestia ta wciąż pozostaje otwarta.

Najważniejsze elementy sprawozdań finansowych

Prawidłowo przygotowane sprawozdanie finansowe powinno składać się z najważniejszych elementów, wśród których wyróżnia się:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • dane uzupełniające bilans i rachunek zysku i strat,
 • rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
 • zestawienie zmian w funduszu własnym.
 • rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
 • zestawienie zmian w funduszu własnym.

Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdań finansowych w ściśle określonym terminie. Obowiązują ich również określone zasady i wzory dokumentów, które przewidziane są w regulacjach prawnych.

 

Sprawozdawczość finansowa przygotowywana przez nasze biuro rachunkowe z Poznania obejmuje zestawienia liczbowe w postaci wypełnionych formularzy, raportów i meldunków. Mogą być one przekazane zewnętrznie na potrzeby wymagań urzędowych. Wśród jednostek, których dokumentacja może być sprawdzona przez biegłych rewidentów, znajdują się:

 

 • podmioty zobowiązane prawnie do przedstawiania sprawozdań finansowych, takie jak spółki akcyjne, banki i zakłady ubezpieczeniowe,
 • podmioty spełniające przynajmniej dwa z wymienionych warunków:
  • Firmy zatrudniające średniorocznie minimum 50 pracowników.
  • Suma aktywów bilansu na poziomie co najmniej 2,5 mln euro w polskich złotych na koniec roku obrotowego. 
  • Przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w wysokości co najmniej 5 mln euro w polskich złotych.

Sprawozdawczość finansowa – kogo dotyczy?

Sprawozdawczość finansowa dotyczy wszystkich firm, które zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). Obowiązek sporządzania sprawozdań ciąży jednak także na tych firmach, które dobrowolnie zdecydowały się na formę ewidencji, jaką są księgi rachunkowe. Warto dodać, że nie ma przy tym znaczenia forma prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że obowiązkiem sprawozdawczym mogą być objęte zarówno duże firmy, jak i niewielkie jednoosobowe działalności. Obowiązek sporządzenia sprawozdania ciąży bezpośrednio na kierowniku danej jednostki.

Od przedstawionej zasady istnieją jednak wyjątki. W sytuacji, gdy spółka jawna lub partnerska osiąga przychody niższe niż 2 miliony euro (w przeliczeniu na PLN), nie ciąży na niej obowiązek sprawozdawczości finansowej, ale musi wówczas złożyć we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym specjalne oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Czas na wniesienie takiego oświadczenia to 6 miesięcy licząc od dnia kończącego dany rok obrotowy. Jeżeli kwalifikujesz się do powyższego zwolnienia, ale nie wiesz, jak dopełnić niezbędnych formalności, możesz liczyć na nasze wsparcie.

Sprawozdawczość finansowa a ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości to podstawowy dokument, w którym określone zostały wymagania dotyczące sprawozdań finansowych. Znajdziemy je w rozdziale piątym. Art. 79 wspomnianej ustawy określa również kary grożące za niezłożenie sprawozdania finansowego. Może być to grzywna lub kara ograniczenia wolności. Sankcje nakładane są również na podmioty, które sporządziły sprawozdanie niezgodnie z przepisami ustawy. Warto pamiętać przy tym, że od października 2018 roku zmieniły się przepisy w zakresie sprawozdawczości finansowej i jedyną akceptowalną formą są sprawozdania elektroniczne. Musi znaleźć się na nich podpis organu kierującego jednostką oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie w niej ksiąg rachunkowych. Podpis można złożyć na trzy sposoby:

 • za pomocą profilu zaufanego,
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem osobistym przy wykorzystaniu nowego e-dowodu osobistego.

Zatwierdzone i złożone sprawozdania finansowe powinny być przechowywane przez jednostkę w sposób określony w ustawie (art. 71 i 73) przez okres co najmniej 5 lat.

Sprawozdawczość finansowa – poznaj naszą ofertę

Specjaliści dostępni w kancelarii Pietkun z przyjemnością pomocą w wywiązaniu się z obowiązku sprawozdawczości finansowej. Zadbamy o to, aby przygotowane sprawozdania były w pełni poprawne zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej, co pomoże uniknąć uwag i kar ze strony organów skarbowych. Dołożymy także starań, aby tworzone sprawozdania były narzędziem pomocnym samej jednostce – w analizie jej sytuacji finansowej i podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Zapraszamy do współpracy – nasze biuro mieści się w Poznaniu, ale świadczymy także pomoc zdalną.

 

Sprawozdanie finansowe  – biuro rachunkowe z Poznania

Przygotowanie sprawozdania finansowego wymaga zaawansowanej wiedzy księgowej, która podlega ciągłej aktualizacji. Warto więc skorzystać ze wsparcia doświadczonego biura rachunkowego. Nasi specjaliści cieszą się dużym uznaniem wśród wielu Klientów z Poznania. Dołącz do ich grona i postaw na sprawdzoną sprawozdawczość finansową w swoim mieście. W jej zakresie oferujemy:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00