Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jak prowadzić?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to ewidencja księgowa wykorzystywana do ujmowania operacji gospodarczych w uproszczonej formie. W KPiR księguje się:

 • wszystkie przychody przedsiębiorstwa,
 • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, a także koszty uboczne z nimi związane,
 • wydatki firmy w gotówce oraz w naturze, np. wypłata wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności.

Od 2016 roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów odnotowuje się również koszty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – kogo obowiązuje?

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów to rozwiązanie, które nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Na taką formę ewidencjonowania mogą zdecydować się:

 • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorstwa te są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej  – program, excel

Zasady prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów zostały uregulowane w § 9 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z wytycznymi KPiR powinna być założona 1 stycznia roku podatkowego lub w dzień rozpoczęcia działalności.

Dodatkowo podatnik może zdecydować się na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej. Zgodnie z § 28 rozporządzenia w sprawie KPiR w przypadku prowadzenia księgi w systemie teleinformatycznym warunkiem uznania księgi za prawidłową jest:

 • określenie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi (np. excel),
 • stosowanie programu komputerowego gwarantującego nieograniczony wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem księgi,
 • przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, by chronić je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

W naszym biurze rachunkowym korzystamy z bezpiecznych programów do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dzięki czemu możesz nam zaufać.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – nasze usługi

Nasze wsparcie w ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie dokumentacji dla rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie  i wysyłanie wymaganych deklaracji podatkowych tego podatku (KPiR, PIT-5),
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
 • sporządzanie analiz dla potrzeb banków,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, w tym w toku prowadzonych kontroli.

Skorzystaj z pomocy naszych doświadczonych księgowych i radców prawnych!


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.