Obsługa transakcji sprzedaży/zakupu udziałów

Transakcje udziałów w spółkach

W spółkach kapitałowych wymogiem powołania takiej formy działalności gospodarczej jest wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego. Wkład przeliczany jest następnie na udziały spółki z o.o. lub akcje w przypadku spółek akcyjnych. Ich właściwością jest możliwość odsprzedania ich wspólnikom lub innym nabywcom. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej oferujemy profesjonalne wsparcie przy wszelkiego rodzaju transakcjach dotyczących udziałów oraz akcji w spółkach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomocy firmom, a w naszej kancelarii pracują specjaliści prawa spółek handlowych.

Na czym polega sprzedaż udziałów?

Z racji faktu, że udziały jako kompleks praw i obowiązków mogą być przenoszone na inną osobę, wspólnicy często decydują się na sprzedaż swoich udziałów. Może to wynikać z chęci zysku lub po prostu wycofania się z przedsiębiorstwa. Z kolei nabywcą może być zarówno wspólnik, który np. chce mieć większą władzę w spółce, jak i osoba fizyczna lub osoba prawna (np. inna spółka).

Na możliwość sprzedaży udziałów w spółce z o.o. duży wpływ mają zapisy zawarte w umowie spółki. Istnieje bowiem ewentualność ograniczenia transakcji sprzedaży udziałów, np. poprzez zapis, który zakłada konieczność zgody pozostałych wspólników na zakup udziałów przez potencjalnego kupca. Jeśli jednak na drodze do transakcji udziałów nie stoją żadne przeszkody, należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 180 ustawy Kodeks Spółek handlowych, zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Wymóg ten nie dotyczy sprzedaży udziałów spółki w systemie S24. 

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. krok po kroku

Jeśli wspólnik, który chce zbyć udziały w spółce z o.o. ma pozwolenie na przeprowadzenie takiej transakcji, należy zweryfikować, czy w firmie funkcjonuje pierwszeństwo nabycia udziałów. Zazwyczaj odnosi się ono do tego, że pierwszeństwo przed nabywcami z zewnątrz mają wspólnicy spółki.

Jednym z najważniejszych etapów sprzedaży udziałów w spółce jest ich wycena. Ta może zostać przeprowadzona zgodnie z jedną z trzech metod:

  • majątkową – stosuje się ją przeważnie w spółkach, które posiadają określone aktywa,
  • porównawczą – polega na znajdowaniu analogicznych transakcji udziałów i na ich podstawie dokonywana jest wycena,
  • dochodową – głównym czynnikiem, jaki służy do wyliczenia wartości jest potencjalny zysk spółki.

Po ustaleniu wartości udziałów dochodzi do spisania umowy sprzedaży udziałów. Umowa sporządzana jest w zwykłej formie pisemnej, jednak podpisy pod umową wymagają notarialnego poświadczenia. Po sfinalizowaniu transakcji kolejne obowiązki leżą już po stronie nabywcy, który musi zawiadomić spółkę o nabyciu udziałów, a także zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym.

Zakup akcji spółki akcyjnej

Celem zakładania większości spółek akcyjnych jest emisja akcji firmy na giełdzie. Tam zakupu akcji może dokonać każdy broker, najczęściej w imieniu inwestora. Ten składa zlecenia na zakup akcji.

Nieco inaczej funkcjonuje sprzedaż akcji w prostych spółkach akcyjnych. Tego typu akcje są co prawda zbywalne, jednak nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Podobnie jak w przypadku udziałów zarówno zbycie, jak i nabycie powinno być udokumentowane pod rygorem nieważności. Najważniejszym etapem całego procesu jest wpis do rejestru akcjonariuszy. Jeśli go zabraknie, osoba posiadająca akcje, nie będzie uznawana za akcjonariusza. Kolejną analogią ze spółką z o.o. jest możliwość ograniczenia transakcji akcji w spółce. Wyjątkiem jest zbycie akcji w wyniku postępowania egzekucyjnego. W takim przypadku pozostali akcjonariusze nie mogą zablokować takiej operacji.

Bieżąca obsługa spółek to liczne transakcje finansowe, podpisywanie istotnych umów i podejmowanie wiążących uchwał. Dzięki współpracy z Pietkun Kancelarią Rachunkową mogą Państwo zadbać o każdy aspekt swojej działalności. Zachęcamy do kontaktu.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00