Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych - kompleksowe wsparcie dla Twojego biznesu

Zarówno sama struktura organizacyjna firmy, jak i optymalizacja podatkowa niejednokrotnie sprawia, że działalność funkcjonuje poprzez wiele podmiotów prawa. Takie rozwiązanie często wymaga od właścicieli biznesu przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dodatkowo konsolidacja ułatwia analizę sytuacji finansowej oraz wyników firmy na poziomie szerszym niż pojedyncza jednostka. Wówczas konsolidacja sprawozdań finansowych jest wręcz koniecznością. Nasze biuro rachunkowe z Poznania pomoże Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Konsolidacja sprawozdań finansowych - co to jest?

Konsolidacja sprawozdań finansowych to proces polegający na przygotowaniu wspólnego sprawozdania finansowego dla co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych. Mimo że funkcjonują one na rynku jako osobne podmioty, to jednak łączy je wspólny kapitał.

 

Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązek konsolidacji sprawozdań finansowych dla:

 

 • jednostki dominującej, która ma siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Polski,
 • jednostki obejmującą dane placówki dominującej i placówek od niej zależnych wszystkich szczebli bez względu na siedzibę.

 

Konsolidację wówczas przygotowuje się w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Do sprawozdania wprowadza się także dane pozostałych jednostek pozarządowych.

 

Dodatkowo zasady konsolidacji sprawozdań finansowych regulowane są także przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości. Nakłada on obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania także na mniejsze grupy kapitałowe. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje takiego rozwiązania.

Kto jest zwolniony z obowiązku konsolidacji?

Konsolidacja sprawozdań finansowych nie zawsze jest konieczna. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy:

 

 • spółek dominujących niższego szczebla, które posiadają minimum 90% udziałów jednostki zależnej, 

a jednostka dominująca wyższego szczebla konsoliduje spółki zależne od spółki niższego szczebla,

 • spółek, których sprawozdania finansowe nie są istotne dla jednostki dominującej,
 • spółek, które zostały objęte inwestycją z zamiarem sprzedaży w czasie 12 miesięcy.

Konsolidacja sprawozdań finansowych – zadania

Konsolidacja sprawozdań finansowych nadzorowana przez nasze biuro rachunkowe z Poznania ma wiele zalet. Wśród najważniejszych korzyści należy wymienić:

 • skrócenie czasu spędzonego przez pracowników firmy nad konsolidacją,
 • merytoryczne dane przydatne podczas komunikacji z inwestorami,
 • ograniczone ryzyko błędu oraz poprawek w sprawozdaniu,
 • przyspieszony audyt sprawozdania skonsolidowanego,
 • relokacja uwolnionych zasobów w obszary wymagające większego wsparcia,
 • szybki dostęp do przejrzystej informacji zarządczej,
 • poprawa komunikacji wewnątrz grupy.

Warto więc sięgnąć po merytoryczne wsparcie specjalisty.

Jakie elementy powinno zawierać skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

Podczas konsolidacji sprawozdań finansowych w dokumencie powinny znaleźć się następujące załączniki:

 

 • wprowadzenie,
 • skonsolidowany bilans,
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat,
 • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – najważniejsze informacje

Obowiązek konsolidacji sprawozdań finansowych musi zostać spełniony z zachowaniem odpowiedniego terminu. Co do zasady dokument tego typu przygotowuje się w tym samym dniu bilansowym, w którym sporządzane jest sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Obydwa dokumenty powinny też dotyczyć tego samego roku obrotowego. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, dopuszcza się, aby konsolidacja obejmowała inny okres, ale pod warunkiem, że dzień bilansowy obydwu dokumentów nie wypada wcześniej jak 3 miesiące przed dniem bilansowym, jaki określony został dla grupy kapitałowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w terminie 15 dni po zatwierdzeniu powinno zostać przekazane do rejestru sądowego i do Monitora Polskiego B.

Metody konsolidacji sprawozdań finansowych

Wyróżnia się następujące metody konsolidacji:

 • metoda pełna – w ramach tej metody dokonuje się zsumowania wszystkich pozycji sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz dokonania określonych korekt. Co istotne, nie ma znaczenia to, jak duży jest udział jednostki dominującej we własności jednostek zależnych;
 • metoda proporcjonalna – w tej metodzie konsolidacji dokonujemy zsumowania wszystkich pozycji w sprawozdaniu wspólnika jednostki współzależnej, ale przy uwzględnieniu udziałów jednostek grupy kapitałowej, które objęte są konsolidacją. Oznacza to, że niektóre pozycje bilansu będą miały wartość proporcjonalną do wielkości udziałów;
 • metoda praw własności – polega na przestawieniu udziałów w jednostkach stowarzyszonych w cenie ich nabycia. Cena ta powinna być jednak skorygowana o zmiany jakie wystąpiły od chwili uzyskania współkontroli.

Obowiązek konsolidacji sprawozdań finansowych

Obowiązek konsolidacji sprawozdań finansowych z reguły ustalany jest na podstawie liczby głosów przypadających na inwestora. Istotną przesłanką jest również umowa spółki i wszelkie gospodarcze powiązania pomiędzy spółkami, np. udział jednej firmy w decydowaniu o podziale zysku drugiej firmy czy też fakt bycia głównym odbiorcą produktów danej firmy.

Co ważne, konsolidacja finansowa nie dotyczy towarzystw funduszy inwestycyjnych, choć można uznać, że konstrukcja tego typu podmiotów wykazuje podobieństwo do grupy kapitałowej. Ustawodawca powołuje się w tym względzie na art. 4 ust. 4 Ustawy o funduszach, który mówi, iż fundusz inwestycyjny nie jest zależny od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej i osób, które pośrednio bądź bezpośrednio posiadają większość głosów w zgromadzeniu inwestorów, uczestników lub w radzie inwestorów.

Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych

Istnieje wiele zasad konsolidacji sprawozdań finansowych, których należy przestrzegać. Przede wszystkim wszelkie korekty powinny być dokonywane jedynie w arkuszu konsolidacyjnym, natomiast poszczególne sprawozdania spółek objętych konsolidacją nigdy nie powinny podlegać modyfikacjom. Trzeba też pamiętać o tym, aby korekty bilansu nie naruszały równowagi bilansowej. Do ważnych zasad konsolidacji sprawozdań finansowych należy zasada istotności, w myśl której konsolidacja nie powinna obejmować danych spółki zależnej, jeśli nie są one ważne z punktu widzenia jednostki dominującej.

Jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy, najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty, który prawidłowo przeprowadzi nas przez proces przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania krok po kroku. Konsolidacja sprawozdań finansowych czasem wymaga też sporządzenia dodatkowych dokumentów, np. wtedy, gdy polityka rachunkowości w jednostce dominującej i jednostkach podporządkowanych różni się od siebie. Istotne jest więc posiadanie szerszej wiedzy oraz umiejętności porównania i oceny, czy w danym przypadku zachodzi taka potrzeba.

Konsolidacja sprawozdań finansowych krok po kroku

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy poczynić, jest ustalenie, które spółki powinny zostać uwzględnione w procesie konsolidacji sprawozdań. Tworzą one tzw. krąg konsolidacyjny. W jego skład wchodzi jednostka dominująca oraz jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.

Przeprowadzając krok po kroku konsolidację sprawozdań finansowych trzeba pamiętać, że po etapie sumowania wartości przychodzi czas na wyłączenia konsolidacyjne w rachunku zysków i strat. Wyróżnia się wyłączenia kapitałowe, ale także wyłączenia, których dokonywanie nie jest obligatoryjne. Z reguły przy konsolidacji sprawozdań finansowych wyłączenia pomijane są wtedy, gdy nie są istotne z punktu widzenia rzetelności przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Problematyki wyłączeń dotyczy art. 57 i 58 ustawy o rachunkowości.

Metody konsolidacji finansowej

To, jaką metodę konsolidacji sprawozdań finansowych należy zastosować w danym przypadku, zależne jest od rodzaju jednostki:

 • jednostki zależne – sprawozdanie metodą pełną,
 • jednostki współzależne – sprawozdanie metodą proporcjonalną albo poprzez wycenę udziałów metodą praw własności,
 • jednostki stowarzyszone – sprawozdanie metodą wyceny praw własności.

Warto pamiętać, że oprócz różnych metod konsolidacji sprawozdań finansowych, zróżnicowany może być też sposób sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat. W tym względzie przedsiębiorstwo może wybierać pomiędzy wariantem kalkulacyjnym i porównawczym. Również rachunek przepływów pieniężnych, który stanowi jeden z elementów skonsolidowanego sprawozdania finansowego, może zostać sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe – poznaj naszą ofertę

Nie masz pewności jaka metoda konsolidacji sprawozdań finansowych powinna zostać zastosowana w Twoim przypadku? Zapoznawanie się z zasadami konsolidacji rodzi kolejne pytania zamiast rozwiewać wątpliwości? Powierz sprawę związaną z konsolidacją finansową w ręce naszych ekspertów. Aby nawiązać z nami współpracę nie musisz nawet wychodzić z domu – wystarczy, że skontaktujesz się z nami e-mailowo lub telefonicznie, a wszelkie niezbędne dokumenty wyślesz nam drogą elektroniczną lub pocztową.

Konsolidacja sprawozdań finansowych – biuro rachunkowe Poznań

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w tym samym dniu bilansowym oraz za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe przygotowane dla jednostki dominującej. Nasze biuro rachunkowe dokłada wszelkich starań, aby cała dokumentacja została przygotowana w terminie ustalonym z Klientem. Skorzystaj z naszego profesjonalnego wsparcia i ciesz się z efektów współpracy!

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00