Ugody procesowe

Ugody procesowe - profesjonalne wsparcie dla Twojego biznesu

Zawarcie ugody procesowej przed sądem prowadzącym sprawę jest preferowanym sposobem zakończenia sporu sądowego. Dzięki profesjonalnemu i merytorycznemu wsparciu naszych prawników i radców prawnych szanse na zawarcie korzystnej ugody sądowej przed rozpoczęciem rozprawy są zdecydowanie większe. Rozwiązanie to ma wiele zalet, z których najważniejszą jest oszczędność czasu, pieniędzy, a niekiedy również nerwów.

Ugody procesowe - cel postępowania

Ugoda sądowa to umowa umożliwiająca zamknięcie konfliktu na drodze kompromisu, bez konieczności dalszego postępowania sądowego. Rozwiązanie to jest szczególnie pożądane, ponieważ przynosi szereg korzyści obu stronom. Zawarcie ugody procesowej wymaga często profesjonalnego wsparcia, zwłaszcza kiedy strony nie potrafią się porozumieć. Nasi specjaliści nie tylko opracowują strategię ugody, ale również dokładają wszelkich starań, aby przywrócić zaufanie i zachować możliwość dalszej współpracy obu stron.

Warto przy tym pamiętać, że ugoda sądowa wymaga otwartości do zawarcia kompromisu. Niezbędne są też pewne ustępstwa i rezygnacja z niektórych poglądów na rzecz partnera zawartego stosunku prawnego.

Ugoda sądowa – KPC

Ugoda sądowa to rozwiązanie, do którego w niektórych sprawach zobowiązani są dążyć sędziowie. Według art. 223 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole”.

Ugoda sądowa – prawomocność

Ugoda sądowa to szczególny akt prawny, który zawiera elementy:

  • materialnoprawne,
  • procesowe.

Składane przez obie strony oświadczenia stanowią czynności materialnoprawne, które wywołują skutki w sferze prawa materialnego. Podpisana ugoda procesowa zgodnie z art. 917 k.c. jest więc analizowana zgodnie z przepisami prawa materialnego.

Ugoda sądowa jednocześnie stanowi też element procesowy. Fakt ten wynika ze złożenia przez strony oświadczeń procesowych, które mają prowadzić do zakończenia i umorzenia postępowania. Ugoda procesowa w tym przypadku jest więc oceniana również zgodnie z przepisami procesowymi.

Jeżeli obie strony podczas postępowania przed sądem zdecydują się na zawarcie umowy sądowej, muszą pamiętać, że zostanie ona skontrolowana przez sąd.

Jaką formę przyjmuje ugoda sądowa?

Zgodnie z przepisami ugoda sądowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Jej treść jest wpisywana do protokołu rozprawy lub załącza się ją w formie osobnego załącznika do dokumentacji. Stanowi on istotny element sporządzonego protokołu. Co istotne, ugoda sądowa w formie pisemnej powinna konkretnie określać zakres świadczeń i roszczeń ustalonych pomiędzy stronami. Dzięki profesjonalnemu wsparciu naszych pracowników możesz mieć pewność, że ustalone warunki zostaną we właściwy sposób zawarte w dokumencie.

Dodatkowo warto pamiętać, że ugoda sądowa może zastępować inną formę przewidzianą dla konkretnej czynności prawnej. Przykładowo nie będzie wymagany akt notarialny podczas przekazania własności do nieruchomości na drodze ugody sądowej.

Aby ugoda była prawomocna i zgodna z prawem, musi zostać podpisana przez przedstawicieli stron lub ich pełnomocników. Podczas podpisywania ugody sądowej bardzo istotny jest nadzór prawniczy na każdym etapie. Warto więc sięgnąć po wsparcie profesjonalistów. Nasza Kancelaria współpracuje z Klientami na terenie Poznania i okolic. Możliwa jest też forma współpracy zdalnej. Skorzystaj z merytorycznego wsparcia na każdym etapie zawierania ugody sądowej. Pomagamy również w przypadkach egzekucji orzeczeń sądowych oraz w zakresie ochrony majątku.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00