Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych – jak to zrobić?

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport przedsiębiorstwa. Jego sporządzenie jest obowiązkowe na koniec każdego roku obrotowego firmy lub w sytuacji zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych przez przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość to obowiązek, który narzuca Ustawa o rachunkowości. Warto pamiętać, że dokument ten ma ściśle określoną formę, dlatego powinna przygotować go wykwalifikowana osoba. Księgowi z naszego biura rachunkowego przygotowują dokumenty w sposób rzetelny i czytelny, dzięki czemu ze sprawozdania można łatwo odczytać niezbędne informacje.

Sporządzanie sprawozdań finansowych
według Ustawy o rachunkowości

Sporządzanie sprawozdań finansowych to obowiązek spoczywający na:

W istocie nie ma znaczenia forma prowadzonej działalności gospodarczej, a wybrany sposób ewidencjonowania przychodów i rozchodów. Sporządzanie sprawozdań finansowych według Ustawy o rachunkowości może więc być obowiązkiem spółek kapitałowych i osobowych, a nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Roczne sprawozdanie finansowe w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę to obowiązek członków zarządu spółek kapitałowych, wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym, a nawet członków innych organów zarządzających pozostałymi jednostkami, do których stosuje się przepisy Ustawy o rachunkowości.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych określa art. 45 pkt 2 Ustawy o rachunkowości. W dokumencie tym ustawodawca określa elementy, z których powinno składać się sprawozdanie finansowe:

Sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości powinno być przygotowane w języku polskim oraz w polskich złotych.

Sporządzanie sprawozdań finansowych – szkolenie czy biuro rachunkowe?

Co prawda istnieje wiele ofert szkoleń ze sporządzania sprawozdań finansowych, jednak ich przygotowywanie wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy. Jeśli jako przedsiębiorca nie masz na to czasu, swoje sprawozdania finansowe możesz powierzyć naszemu doświadczonemu personelowi. Dzięki temu zyskujesz pewność, że sprawozdanie finansowe Twojej firmy jest zawsze dopasowane do wymogów prawnych.

Sprawozdanie finansowe – kto ma obowiązek je składać?

Jak zostało wcześniej wspomniane, sprawozdanie finansowe powinno być składane przez wszystkie podmioty prowadzące pełną księgowość. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Spółki jawne i partnerskie, które w trakcie danego roku obrotowego osiągnęły przychody mniejsze niż 2 mln euro w przeliczeniu na PLN, nie mają obowiązku składania sprawozdania. Muszą jednak złożyć oświadczenie o braku takiego obowiązku w ciągu 6 miesięcy od dnia zamykającego rok obrotowy.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania leży w obowiązku kierownika jednostki. Powinien on również umieścić na nim swój podpis. Podpisywanie sprawozdań finansowych może wydawać się problematyczne w przypadkach, gdy jednostka kierowana jest przez organ wieloosobowy. Wystarczy wówczas, że podpis zostanie złożony przez co najmniej jedną osobę stanowiącą część tego organu, natomiast pozostałe osoby złożą oświadczenia mówiące o tym, że sprawozdanie spełnia wymogi ustawowe. W razie odmowy złożenia takiego oświadczenia należy sporządzić pisemne uzasadnienie. Nie zapominajmy, że na sprawozdaniu musi też znaleźć się podpis osoby bezpośrednio odpowiadającej za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Elementy sprawozdania finansowego – podstawowe informacje

Wymienione wcześniej elementy sprawozdania finansowego są absolutnie konieczne, by mogło ono zostać przyjęte. Ponadto do sprawozdania należy dołączyć:

  • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie,
  • uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty,
  • opinię biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie podlegało badaniu.

Niektóre podmioty, w tym m.in. spółki komandytowo-akcyjne i kapitałowe, zobowiązane są dodatkowo dołączyć sprawozdanie z działalności. Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło „sprawozdanie finansowe przykład” prawdopodobnie natkniemy się na przeróżne wzory, ale zweryfikowanie ich poprawności, a następnie przygotowanie na ich podstawie poprawnego dokumentu może być trudne i czasochłonne, dlatego lepiej powierzyć to zadanie specjaliście. W kancelarii Pietkun chętnie przygotowujemy sprawozdanie finansowe firmy, którą prowadzisz.

Sprawozdania finansowe – terminy

Co do zasady, roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Kolejne 3 miesiące to czas na zatwierdzenie tego dokumentu przez organy zarządzające firmą. Następnie, w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdanie musi zostać złożone do urzędu. Wyjątek stanowią płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzący księgi rachunkowe – w ich przypadku czas złożenia sprawozdania pokrywa się z czasem złożenia zeznania podatkowego za dany rok.

O czym jeszcze powinny pamiętać jednostki składające sprawozdania finansowe? Terminy na złożenie nieraz bywają przedłużane, dlatego warto śledzić bieżące informacje na ten temat. Jeżeli termin minął, a sprawozdanie nie zostało oddane, prawdopodobnie otrzymamy wezwanie z KRS, ale wówczas czas na złożenie będzie wynosił jedynie 7 dni.

Terminu sprawozdania finansowego zdecydowanie warto przestrzegać, gdyż w przeciwnym razie urząd ma prawo nałożyć karę. Może mieć ona postać:

  • grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych,
  • ograniczenia wolności kierownika jednostki,
  • ustanowienia kuratora,
  • wszczęcia postępowania przymuszającego,
  • rozwiązania spółki i skreślenia jej z rejestru KRS.

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia to temat, którego często dotyczą kierowane do nas pytania. Pierwsza wątpliwość związana jest już z tym, czy na stowarzyszeniu ciąży w ogóle obowiązek sporządzania i składania takiego sprawozdania. Odpowiedź brzmi tak, ale tylko w przypadku, gdy stowarzyszenie formalnie prowadzi działalność gospodarczą. Samo to, że widnieje w rejestrze KRS to za mało, aby powstał obowiązek sprawozdawczości. W Kancelarii Pietkun przygotowujemy sprawozdania finansowe stowarzyszeń, dlatego możesz mieć pewność, że fachowo zajmiemy się sprawozdawczością Twojej organizacji.

Sprawozdanie finansowe fundacji

W kwestii sprawozdania finansowego fundacji obowiązują takie same reguły, jak te przedstawione wcześniej, odnoszące się do stowarzyszeń. Warto też pamiętać, że przepisy prawne ulegają częstym zmianom, dlatego obowiązkiem osób zajmujących się sprawozdawczością organizacji jest także ciągłe ich śledzenie. Przykładowo, od 2020 roku istotnie zmieniły się zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Dotychczas fundacje i stowarzyszenia niewidniejące w rejestrze KRS, ale będące płatnikami CIT, mogły składać e-sprawozdania w postaci nieustrukturyzowanej, czyli w formie dowolnego pliku. Obecnie zobowiązane są do składania e-sprawozdań w postaci ustrukturyzowanej.

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego

Wiemy już kto podpisuje sprawozdanie finansowe, ale wciąż dla wielu osób problematyczną kwestią jest to, w jaki sposób dokonać podpisu na dokumencie sporządzanym w wersji elektronicznej, gdyż tylko taka wersja akceptowana jest przez urząd. Otóż sprawozdania opatruje się podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanych lub podpisem osobistym. Dopuszcza się możliwość podpisania sprawozdania podpisem kwalifikowanym wydanym na terenie UE lub poza UE, ale tylko w przypadku, gdy podpis ten zgodny jest z algorytmem XAdES. Pytań dotyczących zasad sporządzania i składania sprawozdań finansowych jest dużo więcej, a w naszej kancelarii znajdziesz osoby, które będą w stanie fachowo na nie odpowiedzieć.

Sprawozdania finansowe – poznaj naszą ofertę

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w sporządzeniu całego sprawozdania, czy problem sprawia Ci jedynie przygotowanie jednej z jego części, np. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, możesz liczyć na naszą pomoc. Jeśli nie chcesz składać osobistej wizyty w naszym biurze, wsparcia udzielimy online lub przez telefon. Mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów, przez co możesz mieć pewność, że Twoja firma lub organizacja nie będzie narażona na kosztowne korekty ani kary z tytułu nieprawidłowości w sporządzonym sprawozdaniu.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00