Sporządzanie sprawozdań finansowych – jak to zrobić?

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport przedsiębiorstwa. Jego sporządzenie jest obowiązkowe na koniec każdego roku obrotowego firmy lub w sytuacji zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych przez przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość to obowiązek, który narzuca Ustawa o rachunkowości. Warto pamiętać, że dokument ten ma ściśle określoną formę, dlatego powinna przygotować go wykwalifikowana osoba. Księgowi z naszego biura rachunkowego przygotowują dokumenty w sposób rzetelny i czytelny, dzięki czemu ze sprawozdania można łatwo odczytać niezbędne informacje.

Sporządzanie sprawozdań finansowych według Ustawy o rachunkowości

Sporządzanie sprawozdań finansowych to obowiązek spoczywający na:

  • podmiotach prowadzących księgi rachunkowe,
  • podmiotach, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania pełne księgi rachunkowe.

W istocie nie ma znaczenia forma prowadzonej działalności gospodarczej, a wybrany sposób ewidencjonowania przychodów i rozchodów. Sporządzanie sprawozdań finansowych według Ustawy o rachunkowości może więc być obowiązkiem spółek kapitałowych i osobowych, a nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Roczne sprawozdanie finansowe w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę to obowiązek członków zarządu spółek kapitałowych, wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym, a nawet członków innych organów zarządzających pozostałymi jednostkami, do których stosuje się przepisy Ustawy o rachunkowości.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych określa art. 45 pkt 2 Ustawy o rachunkowości. W dokumencie tym ustawodawca określa elementy, z których powinno składać się sprawozdanie finansowe:

  • bilans – stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • rachunek zysków i strat – przedstawia oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • informacja dodatkowa przedstawiająca: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, opis przyjętych zasad rachunkowości, metody wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, proponowany podział zysku lub pokrycia straty, podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki oraz inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości powinno być przygotowane w języku polskim oraz w polskich złotych.

Sporządzanie sprawozdań finansowych – szkolenie czy biuro rachunkowe?

Co prawda istnieje wiele ofert szkoleń ze sporządzania sprawozdań finansowych, jednak ich przygotowywanie wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy. Jeśli jako przedsiębiorca nie masz na to czasu, swoje sprawozdania finansowe możesz powierzyć naszemu doświadczonemu personelowi. Dzięki temu zyskujesz pewność, że sprawozdanie finansowe Twojej firmy jest zawsze dopasowane do wymogów prawnych.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.