Skargi na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania - pomoc prawna dla przedsiębiorców

Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania o nieuzasadnionym charakterze opisuje ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 179 poz. 1843). W myśl tych przepisów strona może wnieść skargę w przypadku, gdy nastąpiła niczym nieuzasadniona przewlekłość postępowania. Aby zrobić to prawidłowo i uzyskać oczekiwane efekty, warto skorzystać z merytorycznego wsparcia naszych doświadczonych prawników.

Czym jest skarga na przewlekłość postępowania - ustawa

Przewlekłość postępowania zachodzi, kiedy:

 • postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
 • postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Kiedy można złożyć skargę na przewlekłość postępowania?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 179 poz. 1843) przysługuje nam prawo do złożenia skargi na przewlekłość postępowania sądowego (nie należy jej mylić ze skargą na przewlekłość postępowania administracyjnego), jeśli zwłoka powstała z niewyjaśnionych przyczyn.

Osobami uprawnionymi do złożenia skargi na przewlekłość postępowania są:

 • w przypadku spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – strona,
 • w sprawach o wykroczenia – strona,
 • w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – strona oraz wnioskodawca,
 • w sprawach karnych – strona oraz pokrzywdzony,
 • w sprawach cywilnych – strona, interwenient uboczny oraz uczestnik postępowania,
 • w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego – strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

Skarga na przewlekłość postępowania może zostać złożona w trakcie trwającego postępowania przed sądem, podczas postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego), jak i w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Nie ma możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania po jego zakończeniu.

Co powinna zawierać skarga na przewlekłość postępowania – wzór

Skarga na przewlekłość postępowania stanowi pismo procesowe, dlatego powinna spełniać wymogi formalne. W dokumencie powinny znaleźć się:

 • nadawca – sąd, do którego jest kierowana,
 • imię i nazwisko lub nazwa skarżącego, pełnomocników i jego przedstawicieli ustawowych,
 • określenie rodzaju pisma (naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki),
 • data i podpis skarżącego, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie,
 • lista załączników.

W przypadku skargi na przewlekłość postępowania sądowego może się w niej znaleźć również żądanie wydania przez sąd zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej.

Jak widać, złożenie skargi na przewlekłość postępowania może być procesem skomplikowanym i czasochłonnym, dlatego warto powierzyć to zadanie doświadczonym prawnikom. Nasza Kancelaria z Poznania ma na swoim koncie wiele pozytywnie rozpatrzonych skarg na przewlekłość postępowania.

Ile kosztuje skarga na przewlekłość postępowania?

Złożenie skargi na przewlekłość postępowania wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. W przypadku kiedy wnosi ją kilka osób lub przedsiębiorców, każdy z nich uiszcza wymienioną kwotę oddzielnie.

Dodatkowo istnieją przepisy zwalniające z opłaty podczas składania skargi na przewlekłość postępowania. Jest to możliwe, jeśli skarga dotyczy prawa cywilnego, a strona została zwolniona od kosztów sądowych z ustawy lub przez sąd. Istnieje też możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty podczas składania skargi na przewlekłość postępowania. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, wpłacona kwota zostaje zwrócona.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00