Polityka rachunkowości firmy – opracowanie

Polityka rachunkowości firmy – opracowanie

Polityka rachunkowości firmy to dokument, który w sposób kompleksowy opisuje rodzaj ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie oraz sposób ich prawidłowego prowadzenia. Ustawodawca daje pewną swobodę w tworzeniu polityki rachunkowości. W efekcie dokument ten jest formą prezentacji wybranych przez przedsiębiorcę metod i przyjętych procedur rachunkowych.

W pierwszym rozdziale opracowania polityki nieruchomości powinno się znaleźć określenie roku obrotowego razem wchodzącymi w jego skład okresami sprawozdawczymi. Kolejną część stanowi opis metod wyceny aktywów i pasywów, a także sposobów ustalania wyniku finansowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Profesjonalnie opracowana polityka rachunkowości powinna też zawierać załącznik do polityki rachunkowości, który stanowi zakładowy plan kont. Oba dokumenty możesz przygotować wspólnie z naszymi księgowymi, dzięki czemu zyskujesz pewność, że stworzona polityka jest zgodna z prawem oraz sprawdzi się w praktyce.

W ramach opracowania polityki rachunkowości firmy należy przedstawić również wykaz ksiąg rachunkowych oraz wykaz elektronicznych zbiorów danych, kiedy księgowość prowadzona jest w wersji elektronicznej. Bardzo istotnym elementem polityki rachunkowości firmy jest stworzenie opisu systemu przetwarzania danych, w którym znajdzie się opis wykorzystywanego oprogramowania księgowego, które towarzyszy księgowym firmy podczas prowadzenia rachunkowości. Ostatnim elementem polityki rachunkowości jest opis systemu ochrony danych, co zyskało szczególne znaczenie w ostatnich latach.

Kto ma obowiązek
opracowania polityki rachunkowości?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawowy obowiązek opracowania polityki rachunkowości mają wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość. W efekcie polityka rachunkowości firmy powinna powstać wszędzie tam, gdzie prowadzone są księgi rachunkowe. Obowiązek ten dotyczy:

których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły od 2 milionów euro wzwyż.

Co więcej, opracowanie polityki rachunkowości jest obowiązkowe dla jednostek działających na podstawie Prawa Bankowego oraz dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie: przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej, a także przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Opracowanie polityki rachunkowości jest dodatkowo obowiązkiem gmin, powiatów, województw oraz prowadzonych przez nie jednostek i zakładów budżetowych.

Opracowanie polityki rachunkowości – cena

Odpowiednio opracowana polityka rachunkowości firmy wymaga przygotowania przez doświadczonego księgowego, który świetnie porusza się po skomplikowanych wymogach ustawowych. By opracowana polityka rachunkowości była optymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb organizacji, warto zainwestować w usługi profesjonalnego biura rachunkowego. Nasze wsparcie to gwarancja korzystnego stosunku ceny do jakości świadczonych usług, a także przygotowania i doświadczenia naszych specjalistów. Współpracując z kancelarią Pietkun, zyskujesz pewność, że powierzyłeś opracowanie polityki rachunkowości w najlepsze ręce.

Polityka rachunkowości – co to jest?

Definicja polityki rachunkowości określona jest w ustawie o rachunkowości art. 3 ust. 1 pkt. 11. Określenie „polityka rachunkowości” bywa używany zamiennie z „zasady rachunkowości” i oznacza to samo – wybrane i stosowane przez daną jednostkę rozwiązania w zakresie księgowości, które dopuszczone są ustawą. Celem przyjmowania określonych reguł i zasad jest ułatwienie zarządzania finansami w firmie. Polityka rachunkowości pomocna jest też w późniejszej ocenie majątkowej oraz finansowej przedsiębiorstwa, a także w analizie jego wyników finansowych, gdyż zobligowuje do konsekwentnego stosowania stałych zasad rachunkowości. Pamiętajmy, że opracowanie polityki rachunkowości jest ustawowym obowiązkiem wszystkich podmiotów, prowadzących księgi rachunkowe. Za jego niedopełnieniem grozi kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

Definicja polityki rachunkowości

Znajomość definicji polityki rachunkowości to zwykle za mało, by czuć się gotowym do jej tworzenia. Z tego powodu pracę nad tym dokumentem firmy często rozpoczynają się od przejrzenia przykładowych polityk innych firm. Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło „polityka rachunkowości przykłady” z pewnością natkniemy się na wiele gotowych wzorów, ale pamiętajmy, że korzystanie z nich nie zawsze jest dobrym pomysłem. Celem tworzenia tego dokumentu jest bowiem dostosowanie niektórych przepisów prawnych do potrzeb naszego przedsiębiorstwa, a zatem zapisy polityki rachunkowej powinny ściśle odnosić się do jego specyfiki. Najlepiej więc sporządzić politykę rachunkowości dedykowaną danej organizacji, gdyż tylko taki dokument faktycznie będzie użyteczny i usystematyzuje pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości w firmie. Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać ze wsparcia profesjonalnego biura rachunkowego.

Co powinna zawierać polityka rachunkowości

Przystępując do pracy nad dokumentacją firmową często zastanawiamy się, co powinna zawierać polityka rachunkowości. Ważne, by znalazły się w niej takie informacje jak: 

  • plan kont firmowych,
  • sposób obiegu dokumentów (w tym określenie osób uprawnionych do podpisywania umów i rachunków, a także do potwierdzania prawidłowości ponoszonych kosztów),
  • sposób przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych,
  • sposób amortyzowania środków trwałych,
  • sposób księgowania kosztów, które realizowane są w danym roku, a pochodzą z poprzedniego roku podatkowego.

Pamiętajmy, że to, co tworzymy, to nie pusta teoria – zasady polityki rachunkowości muszą być przestrzegane, a w dokumencie tym powinna zostać określona osoba, która będzie sprawowała nad tym nadzór. Nie zapominajmy też, że polityka rachunkowości w firmie może być zmieniana i rozbudowywana, a zatem jeśli w trakcie działalności okaże się, że przyjęte zasady są niewystarczające, wystarczy opracować aktualizację tego dokumentu. Chętnie pomożemy w modyfikacji polityki rachunkowości firmy lub organizacji, którą prowadzisz

Polityka rachunkowości w firmie

Skoro wiemy już co to jest polityka rachunkowości, warto dowiedzieć się, kto ponosi odpowiedzialność za jej stworzenie. Otóż zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy o rachunkowości, w zależności od formy prawnej działalności, może być to właściciel firmy, zarząd, wspólnicy czy też komplementariusze prowadzący sprawy spółki. Nie ma możliwości, by zrzec się odpowiedzialności za sporządzenie polityki rachunkowości – nawet wtedy, gdy przygotowanie takiego dokumentu powierzone zostanie księgowemu lub kancelarii rachunkowej. Kierownik jednostki musi również uczestniczyć w procesie tworzenia polityki – chociażby poprzez zatwierdzanie zasad zaproponowanych przez biuro rachunkowe. W kancelarii Pietkun robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć udział klienta w tym procesie, a tym samym zaoszczędzić jego cenny czas.

Polityka rachunkowości a zakładowy plan kont

Wyróżnia się wiele elementów polityki rachunkowości. Zakładowy plan kont wciąż stanowi jeden z najważniejszych, gdyż pozwala on na rzeczywiste i rzetelne ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych realizowanych przez daną jednostkę. Tak jak wszystko w polityce rachunkowości, zakładowy plan kont również powinien być określany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i działań danej jednostki. Konta, które aktualnie są nieużywane, nie muszą być wprowadzone do planu kont – można zrobić to w dowolnym momencie w toku działalności firmy, nawet w trakcie roku obrotowego.

Polityka rachunkowości firmy deweloperskiej

Działalność deweloperska to specyficzna branża, która wymaga tego, aby pewne szczególne zapisy pojawiły się również w jej polityce rachunkowości. Firmy deweloperskie opierają się w tym względzie na Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 8. To dokument, w którym wyjaśniono główne zasady polityki rachunkowości stosowane w działalności deweloperskiej. Odnosi się on do każdej działalności tego typu, bez względu na formę prawną działalności. Jego zapisy dotyczą także spółek celowych.  KRS nr 8, w odróżnieniu od międzynarodowych standardów, zawiera dokładny opis sposobu ujęcia oraz wyceny gruntu pod nieruchomość. Polityka rachunkowości firmy deweloperskiej, tworzona na podstawie KRS nr 8, może ułatwić wiele kwestii związanych z zarządzaniem jej finansami.

Polityka rachunkowości fundacji

Fundacje, stowarzyszenia i wszelkie organizacje pożytku publicznego, tak samo jak przedsiębiorstwa, zobowiązane są do prowadzenia standardowej księgowości. Obowiązek ten istnieje nawet wtedy, gdy dana organizacja utrzymuje się jedynie ze składek członków. Wraz z obowiązkiem księgowości idzie obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych oraz polityki rachunkowości fundacji. Wszelkie zawarte w niej postanowienia podlegają zatwierdzeniu przez zarząd fundacji. Fundacja, jako osoba prawna o charakterze niezarobkowym, działa nieco inaczej niż firma, dlatego polityka rachunkowości fundacji nie powinna być wzorowana na przykładowych, firmowych dokumentach tego typu.

Polityka rachunkowości spółki z o.o.

Czy polityka rachunkowości spółki z o.o. to obligatoryjny dokument? Ustawa o rachunkowości narzuca, aby każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadziła pełną księgowość, a to automatycznie oznacza, że musi posiadać również dokument zwany polityką rachunkowości. Spółki z o.o. zwykle chętnie korzystają w tym względzie z pomocy biur księgowych, gdyż tak jak w innych przypadkach, znów wszystko rozbija się o kwestię dostosowania dokumentu do specyfiki działalności, a powierzając to zadanie specjalistom nie musimy już głowić się nad tym co powinna zawierać polityka rachunkowości ani jak ją sformułować.

Polityka rachunkowości dla małej firmy

Polityka rachunkowości dla małej firmy jest zwykle zbiorem zasad, które nie są przez nikogo weryfikowane. Również sprawozdania finansowe sporządzane przez tego typu jednostki w przeważającej większości nie są poddawane badaniu przez biegłego rewidenta. Nie oznacza to jednak, że polityka rachunkowości dla małej firmy jest zbytecznym czy mało istotnym dokumentem. Służy bowiem do określenia uproszczeń ewidencyjnych i sprawozdawczych, z których firma będzie korzystać. Wszelkie uproszczenia w polityce rachunkowości oznaczają oczywiście przyspieszenie i ułatwienie wielu zadań, takich jak wycena aktywów, ewidencja zdarzeń czy przeprowadzanie inwentaryzacji. Trzeba jednak mieć na względzie, aby przyjmowane uproszczenia były zgodne z Ustawą o rachunkowości.

Polityka rachunkowości w firmie budowlanej

Kolejnym przykładem podmiotów, które rządzą się swoimi prawami, są firmy budowlane. Polityka rachunkowości w tym przypadku powinna opierać się na Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 – Niezakończone usługi budowlane. Ewidencja księgowa firm budowlanych różni się bowiem od tej, która praktykowana jest przez firmy deweloperskie. Umowy o usługi budowlane muszą być realizowane z zachowaniem zasad określonych w przyjętej w firmie budowlanej polityce rachunkowości. Jeśli nie masz wiedzy jak ją opracować, możesz zdać się na naszych ekspertów.

 

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00