Sporządzanie uchwał do KRS

Sporządzanie uchwał do KRS - profesjonalna pomoc doświadczonego biura rachunkowego

Sprawozdanie finansowe do KRS oraz towarzyszące mu dokumenty lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania można obecnie składać jedynie w wersji elektronicznej. Oznacza to, że papierowa wersja dokumentów nie może już być dostarczana do sądu. Sporządzone uchwały do KRS można natomiast dostarczyć w formie skanu. Nasi specjaliści z doświadczonego biura rachunkowego pomogą Ci w sporządzeniu uchwały do KRS we wskazanym terminie.

Sprawozdanie do KRS - obowiązki

Wszystkie podmioty, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania w sądzie rejestrowym. Dodatkowo, należy zadbać o załączenie do składanego sprawozdania opinii biegłego rewidenta, jeśli dokument był poddawany badaniu. W ramach wypełnianej dokumentacji nie powinno zabraknąć także sprawozdania z działalności jednostki. Dokument ten składają:

 

 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • spółdzielnie.

 

Podmiot, który składa sprawozdanie do KRS, powinien załączyć do nich także odpis uchwały lub postanowienia organu, który zatwierdził sprawozdanie.

Pomoc w sporządzaniu uchwał do KRS – doświadczeni specjaliści

Zarówno sprawozdanie finansowe KRS, jaki sporządzenie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie to zadania, które warto powierzyć doświadczonym ekspertom. Jako biuro rachunkowe zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji do KRS. Podczas sporządzania sprawozdań finansowych do KRS mamy na uwadze obowiązujące terminy, dzięki czemu dbamy, aby Twoja firma terminowo przesyłała niezbędne dokumenty do sądu rejestrowego.

Sprawozdanie finansowe KRS – ważne terminy

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości złożenie sprawozdania finansowego do KRS powinno nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego (a więc do 30 czerwca, kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Natomiast w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania podmiot ma obowiązek złożyć do sądu rejestrowego niezatwierdzone uprzednio sprawozdanie.

Jak wysłać sprawozdanie do KRS – postać elektroniczna czy tradycyjna?

Podczas składania sprawozdania finansowego do KRS nie ma obowiązku załączania dokumentacji w formie elektronicznej dla poniższych dokumentów składanych wraz ze sprawozdaniem finansowym:

 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
 • uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty.

W związku z tym dokumenty te można dołączyć w formie skanu do składanych dokumentów.

Sporządzenie uchwał do KRS o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a także uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat może być dużym wyzwaniem. Przygotowanie dokumentacji jest szczególnie trudne dla osób początkujących, które spisują uchwały po raz pierwszy. 

W takiej sytuacji warto sięgnąć po pomoc doświadczonego biura rachunkowego, które przeprowadzi Twój biznes przez wszelkie zawiłości prawne i formalne. Jako doświadczone biuro rachunkowe z Poznania pomożemy Ci na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego do KRS.

Działamy na terenie Poznania i okolic, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, dopuszczamy również możliwość współpracy zdalnej. Zgłoś się po naszą pomoc i sięgnij po wsparcie doświadczonych specjalistów, którzy rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości w sprawie prawidłowego sporządzenia uchwały do KRS.

 

Sprawozdanie finansowe do KRS – czym jest?

Sprawozdanie finansowe do KRS to dokument, w którym szczegółowo przedstawiona zostaje sytuacja finansowa danego podmiotu gospodarczego i jego wyniki finansowe w danym roku podatkowym. Jak każde zestawienie liczbowe, musi cechować się rzetelnością, kompletnością i przejrzystością. Zanim dowiemy się jak wysłać sprawozdanie finansowe do KRS, dowiedzmy się z jakich części powinno się składać:

 

 • bilans – obrazujący stan aktywów i pasywów w firmie,
 • rachunek zysków i strat – przychody, zyski, straty i koszty poniesione przez firmę,
 • rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym – o ile sprawozdanie podlegało badaniu biegłego rewidenta,
 • informacje dodatkowe – np. dotyczące zasad rachunkowości przyjętych w firmie.

 

Wraz ze sprawozdaniem finansowym składa się opinię biegłego rewidenta oraz sprawozdanie zarządu do KRS. Stanowi ono podsumowanie działalności firmy w roku podatkowym, który dobiega końca. Informacje, które muszą się w nim znaleźć, określa art. 49 ustawy o rachunkowości. Do sprawozdania musi też zostać dołączona uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do KRS.

Składanie sprawozdania finansowego do KRS – najważniejsze informacje

W większości firm rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a zatem dzień bilansowy przypada na 31 grudnia. W takich przypadkach do 30 czerwca mamy czas na zatwierdzenie sprawozdania, a do 15 lipca na składanie sprawozdania finansowego do KRS. Jeżeli wystąpiło opóźnienie w zatwierdzeniu sprawozdania, terminem obowiązującym do jego złożenia w KRS również jest 15 lipca.

Zdarza się, że termin na składanie sprawozdania finansowego do KRS zostaje wydłużony, dlatego warto sprawdzać komunikaty na ten temat. Wszelkie informacje na temat terminów oraz tego jak wysłać sprawozdanie do KRS zamieszczane są między innymi w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców Biznes.gov.pl. Znajdują się tam również szczegóły na temat tego kto musi składać sprawozdanie finansowe do KRS.

Jak wysłać sprawozdanie do KRS?

Zanim zaczniemy zastanawiać się jak wysłać sprawozdanie do KRS, trzeba dokładnie sprawdzić, czy dopełniliśmy wszystkich wymaganych formalności. Przede wszystkim sprawozdanie i dołączane do niego dokumenty finansowe muszą zostać opatrzone podpisem. Może być to kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis profilem zaufanym. Trzeba pamiętać o tym, że do złożenia podpisu zobowiązany jest nie tylko kierownik jednostki, ale i osoba prowadząca w niej księgi rachunkowe.

Jeżeli jednostka kierowana jest przez organ wieloosobowy, wysłanie sprawozdania do KRS odbywa się po tym, gdy zostanie ono podpisane przez przynajmniej jedną z tych osób, a pozostałe złożą pisemne oświadczenia mówiące o tym, iż sprawozdanie spełnia ustawowe wymogi. Ewentualna odmowa złożenia takiego oświadczenia wymaga pisemnego uzasadnienia, które również musi zostać podpisane i dołączone do sprawozdania. Jak wysłać sprawozdania do KRS? Poprzez konto założone na portalu eKRS.

Kto składa sprawozdanie finansowe do KRS?

Złożenie sprawozdania do KRS nie wymaga wnoszenia opłaty, o ile zgłoszenie dokonywane jest przez osobę uprawnioną do reprezentacji jednostki, czyli przez osobę, której numer PESEL widnieje w rejestrze KRS. W przypadku, gdy nie ma wyznaczonej takiej osoby, sprawozdanie finansowe do KRS może zostać złożone przez pełnomocnika, ale wiąże się to z opłatą w wysokości 140 zł. Taka sama opłata obowiązuje, gdy składania sprawozdania do KRS dokonuje likwidator, prokurent, syndyk czy też zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Kto musi składać sprawozdanie finansowe do KRS? Często pojawia się wątpliwość, czy obowiązek ten ciąży również na fundacjach i stowarzyszeniach. Zgodnie z przepisami, sprawozdanie fundacji do KRS musi być złożone tylko w przypadku, gdy prowadzi ona działalność gospodarczą. Sam fakt zarejestrowania w KRS nie stanowi przesłanki do obowiązku sprawozdawczości. Tak samo jest w przypadku stowarzyszeń.

Kto musi składać sprawozdania finansowe do KRS?

Na pytanie kto składa sprawozdanie finansowe do KRS odpowiedź wydaje się prosta – wszyscy przedsiębiorcy widniejący w rejestrze KRS. Są jednak przypadki, w których obowiązek składania sprawozdań może dotyczyć podmiotów spoza tego rejestru – SPZOZ prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli nie masz pewności, czy dotyczy Cię obowiązek sprawozdawczy, zgłoś się do nas po pomoc.

Kwestia tego kto składa sprawozdanie finansowe do KRS jest jeszcze bardziej skomplikowana. Co do zasady zobowiązani są to tego wspólnicy spółek partnerskich oraz spółek jawnych osób fizycznych. Nie muszą jednak wywiązywać się z tego obowiązku, jeśli spółka nie prowadzi pełnej księgowości oraz jeżeli przychody netto spółki uzyskane w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych wynoszą mniej niż 2 miliony euro w przeliczeniu na PLN. W takiej sytuacji konieczne jest jedynie złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za dany rok. W kancelarii Pietkun możesz otrzymać szczegółowe wskazówki dotyczące tego, jak i gdzie należy go złożyć.

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Art. 79 ustawy o rachunkowości określa kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS. Mogą mieć one postać grzywny lub kary ograniczenia wolności. W przypadku, gdy jednostka nie złoży sprawozdania za dwa kolejne lata obrotowe, decyzją sądu może zostać wykreślona z KRS i rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Sąd ma też możliwość ustanowienia kuratora, który będzie uprawniony do prowadzenia spraw firmy. Zanim jednak na spółkę nałożona zostanie kara za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS, otrzymuje ona wezwanie do złożenia zaległych dokumentów w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania – jest to tzw. tryb przymuszający. Nie warto też zwlekać do końca terminu złożenia sprawozdania do KRS, gdyż przeróżne sytuacje losowe, które mogą wówczas uniemożliwić wysłanie tego dokumentu na czas, nie będą usprawiedliwieniem dla urzędu.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00