Zakładanie i rejestracja spółek

Zastanawiasz się, jak założyć spółkę? Już na wstępie warto zaznaczyć, że proces ten nie należy do najłatwiejszych. To właśnie dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich początkujących przedsiębiorców, wspierając ich w szybkiej i skutecznej rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) i akcyjne nie mają przed nami tajemnic.

 

Rejestracja spółek – kancelaria w Poznaniu

W ramach naszego wsparcia podczas zakładania spółki oferujemy:

 • wybór optymalnego rodzaju spółki,
 • sporządzanie umów,
 • rejestracje sądowe w KRS,
 • załatwienie formalności urzędowych,
 • wsparcie podczas tworzenia biznesplanu.

Aby odciążyć Cię ze skompilowanych formalności, sporządzamy również dokumentację proceduralną, rejestrację dokumentów oraz dokonujemy wszystkich zgłoszeń urzędowych. Dzięki temu nie tylko zgłosimy świeżo założoną spółkę do ZUS-u, ale również do Państwowej Inspekcji Pracy. Zajmujemy się również przygotowywaniem regulaminów pracy i wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego.

 

Rejestracja spółki jawnej

Utworzenie spółki jawnej wymaga wpisu do KRS. Aby sfinalizować proces szybko i sprawnie, w zgłoszeniu powinny się znaleźć:

 • nazwa, siedziba i adres rejestrowanej spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • imiona i nazwiska wspólników lub nazwy ich firm oraz adresy i adresy do doręczeń,
 • imiona i nazwiska osób, które będą uprawnione do reprezentowania spółki oraz sposób jej reprezentacji.

 

Rejestracja spółki partnerskiej

Utworzenie spółki wymaga wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki partnerskiej w KRS powinno zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres spółki oraz imiona i nazwiska partnerów wraz z ich adresami lub adresami do doręczeń,
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • imiona i nazwiska partnerów, którzy będą uprawnieni do reprezentowania spółki (nie dotyczy, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa do reprezentacji spółki przez partnerów),
 • imiona i nazwiska prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
 • imiona i nazwiska partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

 

Rejestracja spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w chwili wpisu do rejestru, a jej zgłoszenie do KRS wymaga załączenia:

 • nazwy, siedziby i adresu spółki,
 • przedmiotu działalności spółki,
 • imion i nazwisk lub nazw firm komplementariuszy oraz imion i nazwisk komandytariuszy, okoliczności dotyczących ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, o ile takie istnieją,
 • imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania spółki oraz sposób reprezentacji, jeśli komplementariusze powierzyli te prawa tylko niektórym osobom,
 • sumy komandytowej.

 

Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej

Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do KRS powinno zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz liczbę i wartość nominalną akcji,
 • liczbę akcji uprzywilejowanych oraz rodzaj uprzywilejowania, jeżeli zakłada je statut spółki,
 • informację, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem spółki,
 • imiona i nazwiska lub nazwy firm komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,
 • imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania spółki oraz sposób reprezentacji – jeśli komplementariusze powierzyli reprezentację tylko niektórym osobom,
 • wniesione do spółki wkłady niepieniężne – jeśli taka sytuacja miała miejsce,
 • czas trwania spółki, jeśli został oznaczony.

 

Rejestracja spółki z o.o.

Aby powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane są:

 • umowa zawarcia spółki,
 • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, a w przypadku objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,
 • powołanie zarządu,
 • ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego umowa spółki lub ustawa,
 • wpis do rejestru.

 

Rejestracja spółki akcyjnej

Do założenia spółki akcyjnej wymagane są:

 • zawiązanie spółki i podpisanie statutu przez założycieli,
 • wniesienie wkładów własnych przez akcjonariuszy na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 • wybór zarządu i rady nadzorczej,
 • wpis do rejestru.

Kancelaria Pietkun ma wieloletnie doświadczenie w rejestracji spółek. Zgłoś się do naszych specjalistów, by zyskać pewność, że zakładanie działalności przebiegnie szybko, sprawnie oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.