Postępowania rejestrowe przed KRS

Postępowanie rejestrowe przed KRS

Zakładanie spółki to złożony proces, który finalizuje złożenie wniosku rejestracyjnego w KRS. Zanim jednak rozpocznie się postępowanie sądowe, potrzebne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej wspieramy przedsiębiorców od momentu idei powołania do życia spółki, przez etap spółki w organizacji, po rejestrację w KRS, w tym również w toku rejestracji spółki w systemie S24.

Zmiany w prawie od lipca 2021

W lipcu 2021 roku doszło do znaczących zmian w przepisach dotyczących postępowania rejestrowego KRS. Cały proces został przeniesiony do systemu teleinformatycznego. Zgodnie z art. 694 Kodeksu postępowania cywilnego “Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czynności sądu, referendarza sądowego i przewodniczącego są utrwalane wyłącznie w tym systemie, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” W praktyce oznacza to, iż rejestracja spółki, jak również dokonywania zmian w spółce, odbywa się obecnie za pośrednictwem systemu S24 lub Portalu Rejestrów Sądowych. Postępowanie rejestrowe jest dzięki temu znacznie szybsze, a w niektórych przypadkach cały proces zakładania spółki może odbyć się przez internet, bez konieczności wychodzenia wspólników z domu. Wspomniane zmiany niosą za sobą także inne udogodnienia, takie jak:

  • dla załączników w formie aktu notarialnego, które znajdują się w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wystarczy jedynie podać numer w Repozytorium. Nie ma konieczności załączania do wniosku skanu aktu notarialnego,
  • załączniki w postaci papierowej można zeskanować, a oryginały przesłać w postaci papierowej (albo odpisu sporządzonego przez notariusza) do właściwego sądu rejestrowego w ciągu 3 dni od dnia złożenia pisma w systemie.

Spółka w organizacji, a postępowanie rejestrowe KRS

W przypadku najpopularniejszej formy prawnej spółki, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ważną kwestią jest aspekt osobowości prawnej podmiotu, który nie został jeszcze zarejestrowany w KRS online. Jednocześnie jednym z wymogów prawnych jest przedstawienie w KRS adresu spółki oraz dokumentów uprawniających do założenia spółki w danym miejscu. Tutaj istotne jest pojęcie spółki w organizacji, czyli formy prawnej, która posiada tzw. ułomną osobowość prawną. Spółka w organizacji powstaje w momencie zawarcia umowy spółki i trwa do chwili wpisu spółki do rejestru KRS, w wyniku czego automatycznie zmienia się w spółkę z o.o., zachowując dotychczasowe prawa i obowiązki. Taka forma nie ma co prawda osobowości prawnej, ale posiada zdolność do czynności prawnych, takich jak nabywanie nieruchomości. Uzasadnieniem takiego stanu jest art. 11 Kodeksu spółek handlowych (ksh), według którego spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. To niezwykle ważny aspekt postępowania rejestrowego przed KRS, dlatego warto uzyskać wsparcie doświadczonych specjalistów prawa spółek handlowych. W naszej kancelarii oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty, a jeśli zajdzie taka potrzeba, sporządzimy wniosek o przyspieszenie postępowania rejestrowego. Może on wydatnie przyspieszyć rozpatrzenie wniosku przez sąd.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00