Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Majątek przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element każdej firmy. Ważne więc, aby zadbać o prawidłowe udokumentowanie wszystkich jego składników. Wykorzystywana jest do tego ewidencja środków trwałych. Nasi księgowi zajmują się profesjonalnym prowadzeniem tego spisu, dzięki czemu zyskujesz pewność, że dokumentacja Twojej firmy spoczywa w dobrych rękach.

Ewidencja środków trwałych – co to jest?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z normami prawnymi wykorzystywane jest do rejestracji zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. W ewidencji środków trwałych powinny znaleźć się wspomniane środki trwałe lub niematerialne, których wartość nie przekracza kwoty 10 tysięcy złotych netto (dla podatników VAT) lub brutto (dla podatników zwolnionych z VAT). Dodatkowo okres użytkowania wymienionych środków trwałych musi wynosić więcej niż rok.

Czy prowadzenie ewidencji środków trwałych jest obowiązkowe?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który rozlicza się z podatków na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub na zasadzie ryczałtu. Konieczność przygotowywania ewidencji unormowana jest w art. 22n ust.2 ustawy o PIT. Zgodnie z przepisami prowadzenie ewidencji środków trwałych jest jednym z warunków skorzystania z możliwości zaliczenia amortyzacji jako kosztów uzyskania przychodu firmy. Dzięki temu przedsiębiorca może więc zoptymalizować swój system podatkowy.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych  – księgowość

Jakie elementy powinny znaleźć się w prowadzonej ewidencji środków trwałych? Na to pytanie udzieli odpowiedzi każdy doświadczony księgowy.

 Ewidencja powinna zawierać określone informacje dotyczące każdego z wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do elementów, które powinny znaleźć się w ewidencji środków trwałych, zalicza się:

Prowadzenie ewidencji środków trwałych wymaga również podania stawki amortyzacyjnej i kwoty odpisu amortyzacyjnego za dany okres podatkowy umiejscowiony w czasie. Równie ważne jest regularne aktualizowanie wartości początkowej środka trwałego oraz kwot odpisów amortyzacyjnych. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na usunięcie pozycji z ewidencji środków trwałych, należy podać datę oraz przyczynę tego faktu.

Nasze biuro rachunkowe w Poznaniu zajmie się w Twoim imieniu prowadzeniem ewidencji środków trwałych. Oddanie księgowości w nasze ręce to rozwiązanie, które pozwoli Ci się skupić na rozwijaniu działalności. Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!

Ewidencja środków trwałych – kto powinien ją prowadzić?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. jasno określa, że obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych spoczywa na każdym podatniku prowadzącym księgę przychodów i rozchodów bądź rozliczającym się na zasadzie ryczałtu. Dotyczy to więc zarówno osób fizycznych, jak i spółek – fizycznych, cywilnych, partnerskich i jawnych osób fizycznych, a także przedsiębiorstw w spadku. Do prowadzenia wspomnianej ewidencji zobowiązuje także Ustawa o rachunkowości. Ewidencja środków trwałych, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu, od 2023 roku będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej.

Ewidencja środków trwałych – ustawa o rachunkowości

Ewidencja środków trwałych ma jeden podstawowy cel – jej prowadzenie jest konieczne do tego, by móc zaliczać amortyzację w koszty działalności. W przypadku braku tej ewidencji oraz wartości niematerialnych i prawnych, wszelkie odpisy amortyzacyjne nie są traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Co możemy umieszczać w ewidencji środków trwałych? Ustawa o rachunkowości wyraźnie mówi, że środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, których okres ekonomicznej użyteczności przewidziany jest na więcej niż rok. Muszą charakteryzować się kompletnością, zdatnością do użytku i być przeznaczone na potrzeby danej jednostki. Do środków trwałych nie możemy jednak zaliczyć aktywów posiadanych z zamiarem osiągnięcia dzięki nim korzyści ekonomicznych. W praktyce środkami trwałymi najczęściej są:

  • budowle,
  • budynki,
  • lokale stanowiące odrębną własność,
  • maszyny,
  • środki transportu.

Dokumentacja środków trwałych – co powinna zawierać?

W dokumentacji środków trwałych kluczowe znaczenie ma dokument określany jako dowód OT. To na jego podstawie następuje wprowadzenie środka trwałego do ewidencji oraz do użytkowania. Na dowodzie OT powinna widnieć data, w której faktycznie nastąpiło przyjęcie środka do użytku, bowiem ma to znaczenie dla właściwego ustalenia daty rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych.

Sam rejestr środków trwałych również ma postać papierowego dokumentu. Możemy pokusić się o zakup gotowej książeczki oferowanej przez księgarnie akcydensowe i wypełniać ją ręcznie lub samodzielnie, na jej wzór, stworzyć własną. Dla wielu osób najwygodniejszym rozwiązaniem jest prowadzenie ewidencji środków trwałych w komputerze, a następnie wydrukowanie plików.

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji – na czym polega?

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji to nic innego, jak przyjęcie go na stan. Co do zasady, nie ma obowiązku ujmowania we wspomnianej ewidencji majątku, którego wartość nie przekracza kwoty 3500 zł. W pozostałych przypadkach jest to jednak konieczne, ale dokonywanie wpisów nie zawsze jest oczywiste. Zdarza się na przykład, że firma podejmuje decyzję o likwidacji danego środka, ale ostatecznie nie dochodzi do niej i konieczne jest ponowne wprowadzenie go do ewidencji. Trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji wprowadzamy go po tej samej wartości początkowej, co za pierwszym razem, bowiem jest to ten sam środek trwały.

 

W dokumentacji środków trwałych duże znaczenie ma także data wpisu danego środka. W art. 16d ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jasno powiedziane jest, że składniki majątku, które podlegają amortyzacji, powinny zostać wprowadzone do ewidencji najpóźniej w miesiącu, w którym zostały przekazane do użytkowania. Użytkowanie oznacza tutaj faktyczne korzystanie ze środka trwałego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli czas na wpis upłynął to pamiętajmy, że dokonanie wpisu z datą wsteczną traktowane jest jako ujawnienie środka trwałego, a od środków ujawnionych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zaczynając od miesiąca następującego po tym, w którym środek został wprowadzony do ewidencji.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja

Gdy mówimy o ewidencji środków trwałych, amortyzacja jest pojęciem, które przewija się nieustannie. Co oznacza? To termin, który odnosi się do zmniejszania wartości danego środka w czasie. Zmniejszanie to następuje nie tylko na skutek jego użytkowania, ale i czynników ekonomicznych, gdyż na rynek ciągle wdrażane są nowe, efektywniejsze sposoby produkcji, dzięki którym maleje końcowy koszt wyprodukowania danego środka.

W ramach ewidencji środków trwałych, amortyzacja może być dokonywana na różne sposoby. Wyróżnia się metodę liniową (przyspieszoną i indywidualną), naturalną oraz degresywną. Wybór metody wpływa na jej czas, dlatego warto dobrze zastanowić się przed podjęciem ostatecznej decyzji, tym bardziej, że nie ma możliwości późniejszej zmiany metody amortyzacji.

Ewidencja środków trwałych – poznaj naszą ofertę

Zasady ewidencji środków trwałych są dla Ciebie czymś, w co nie masz czasu lub ochoty się zagłębiać? Chcesz mieć pewność, że księga środków trwałych w Twoim przedsiębiorstwie prowadzona jest prawidłowo, a wybrana metoda amortyzacji najkorzystniejsza? Powierz te kwestie w ręce specjalistów. W Kancelarii rachunkowej Pietkun możesz liczyć na kompleksowe i fachowe wsparcie.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00