Sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat

Sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat - profesjonalna pomoc w przygotowaniu dokumentacji

Handel pomiędzy państwami Unii Europejskiej objęty jest wieloma ułatwieniami, dzięki czemu często przypomina transakcje zawierane w kraju. Brak obciążeń celnych nie znaczy jednak, że przedsiębiorca nie ma dodatkowych obowiązków. W niektórych przypadkach konieczne jest wykazanie handlu wewnątrzwspólnotowego w systemie statystycznym Intrastat. Nasi doświadczeni eksperci pomogą Ci w dopełnieniu niezbędnych formalności z tym związanych.

Co to jest Intrastat?

Intrastat to system statystyczny, który umożliwia zbieranie informacji oraz ustalanie stanu transakcji wewnątrz Unii Europejskiej. Powstał on, aby stworzyć możliwość pozyskiwania danych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego.

 

Zbierane informacje wykazywane są przez przedsiębiorców poprzez wypełnienie deklaracji Intrastat dotyczących wywozu lub przywozu. Jako Kancelaria Rachunkowa z wieloletnim stażem, pomożemy Ci w wypełnieniu stosownych dokumentów, jeśli Twoja działalność objęta jest tym obowiązkiem.

Deklaracja Intrastat – kto powinien wypełnić?

Według literatury prawa nie każdy przedsiębiorca wykonujący wewnątrzwspólnotowe transakcje ma obowiązek składania informacyjnej deklaracji Intrastat. Według przepisów zobowiązane do tego są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że są one podatnikami VAT, a ich działalność polega na wymianie z innymi państwami członkowskimi UE. Ustawodawca przewiduje dodatkowo ustalone progi, które są ogłaszane każdego roku podatkowego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat przez przedsiębiorcę jest obowiązkowe, kiedy w danym roku podatkowym jego wywóz lub przywóz przekroczy któryś z przedstawionych progów lub kiedy przekroczenie progów nastąpi wobec składek z aktualnego roku – nawet, jeśli zawierane transakcje dotyczą roku poprzedniego. 

Co więcej, sprawdzenia wymagają opublikowane progi dotyczące zarówno wywozu, jak i przywozu. Jeśli podatnik VAT przekroczy tylko jeden z nich, wówczas nie jest zobowiązany do składania obu deklaracji Intrastat, a tylko jednej.

Deklaracja Intrastat – jak wypełnić?

Urzędem właściwym do przekazywania informacyjnej deklaracji Intrastat jest Izba Celna w Szczecinie. Może być ona złożona zarówno w tradycyjnej wersji papierowej na specjalnym formularzu, jak i w wersji elektronicznej. Co ciekawe, elektroniczne dokumenty można przekazać nie tylko przez internet, ale również poprzez popularne nośniki danych, np. płytę CD.

Do kiedy należy sporządzić miesięczną deklarację Intrastat?

Obowiązujący okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca dokonał wewnątrzunijnego nabycia lub dostawy. Ustawodawca przewiduje czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja. Dodatkowo podatnik ma możliwość wybrać przedkładanie informacji częściowych – za okres krótszy niż miesiąc. Ważne jednak, aby składane w ten sposób dokumenty obejmowały cały okres sprawozdawczy.

Składanie deklaracji Intrastat może przypominać tradycyjne deklaracje informacyjne, które przedsiębiorcy zobowiązani są przedkładać ze swojej działalności. Zadanie to warto powierzyć naszej Kancelarii Rachunkowej z Poznania. Dopilnujemy, aby comiesięczne deklaracje Intrastat były przekazywane w wyznaczonym terminie. 

Warto go przestrzegać, ponieważ niedopełnienie lub niewłaściwe dopełnienie tego obowiązku może skutkować karą w wysokości 3 tys. zł za każdy okres sprawozdawczy, w którym przedsiębiorca nie wywiązał się ze swoich obowiązków.

Przekaż nam sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat i nie martw się grożącymi Twojej działalności karami finansowymi.

 

Deklaracja INTRASTAT – najważniejsze informacje

Progi na wywóz i przywóz INTRASTAT nie są stałe, dlatego ważne jest, by śledzić zmiany w tym zakresie. Progi ustalone na 2022 rok prezentują się następująco:

 • przywóz – próg podstawowy: 4 mln zł
 • wywóz – próg podstawowy: 2 mln zł
 • przywóz – próg szczegółowy: 65 mln zł
 • wywóz – próg szczegółowy: 120 mln zł

Oprócz zmiany progów INTRASTAT w 2022 roku wprowadzona została jeszcze jedna ważna zmiana. Na podatników nałożony został obowiązek, aby informację na temat kraju pochodzenia towarów podawać również w deklaracji INTRASTAT-wywóz. Wcześniej obowiązek taki istniał jedynie w przypadku zgłoszeń dotyczących przywozu.

Zgłoszenie INTRASTAT – o tym warto pamiętać

W deklaracji INTRASTAT składanej w ramach progów podstawowych należy podać takie informacje jak:

 • dane składającego,
 • rodzaj deklaracji – zgłoszenie/korekta,
 • okres sprawozdawczy,
 • kod izby celnej będącej odbiorcą deklaracji,
 • odbiorcę przy przywozie/nadawcę przy wywozie,
 • łączną wartość fakturową wyrażoną w polskich złotych,
 • kod i opis towaru,
 • masa netto towaru,
 • ilość w uzupełniającej jednostce miary,
 • kod rodzaju transakcji,
 • numer pozycji i łączna liczba pozycji,
 • kod kraju przeznaczenia lub kod kraju wysyłki.

Z kolei deklaracja INTRASTAT składana w ramach progów szczegółowych powinna zawierać wszystkie wcześniej wymienione informacje, a dodatkowo informację na temat łącznej wartości statystycznej (w PLN), a także dotyczącą kodu rodzaju transportu i kodu warunków dostawy.

Deklaracja INTRASTAT – kogo nie dotyczy?

W załączniku nr 1 do Instrukcji INTRASTAT udostępnianej przez GUS znajdziemy wykaz towarów, których wywóz bądź przywóz nie musi być ujmowany w deklaracji INTRASTAT. Do towarów tych zalicza się między innymi złoto monetarne i środki płatnicze, które obejmują prawne środki płatnicze oraz papiery wartościowe. W rozdziale 2.3 wspomnianej Instrukcji wymienione zostały również wyłączenia podmiotowe. Przykładowo, z obowiązku INTRASTAT zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy tymczasowo zawiesili działalność gospodarczą, choć trzeba pamiętać, że od tej reguły istnieją wyjątki szczegółowo rozpisane w przytaczanym dokumencie.

Wielu przedsiębiorców tkwi też w błędnym przekonaniu, że jeżeli w danym okresie sprawozdawczym nie dokonywali wywozu lub przywozu towarów, to INTRASTAT ich nie dotyczy. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji konieczne jest dokonanie tzw. zgłoszenia zerowego. Większość pól w formularzu pozostaje wówczas niewypełniona, natomiast w określone pola należy wpisać cyfrę „0”. W kancelarii Pietkun uzyskasz wsparcie również w przygotowaniu tego typu zgłoszenia.

Obowiązek INTRASTAT – zasady wypełniania deklaracji

Wypełnienie deklaracji INTRASTAT może być trudnym zadaniem dla osoby, która mierzy się z nią po raz pierwszy. Potrzebna jest bowiem odpowiednia wiedza, na przykład dotycząca kodów dla poszczególnych rodzajów transportu czy też kodów określonych w Nomenklaturze Scalonej, przy czym trzeba mieć na względzie, że Nomenklatura ta ulega dość częstym zmianom. Problem może pojawić się również przy podawaniu w zgłoszeniu INTRASTAT wartości fakturowej. Zgodnie z zasadą, pomijamy przy tym jedynie VAT oraz wartość akcyzy, natomiast w przypadku elektronicznych nośników informacji, wartość nośnika powiększana jest o cenę zapisanych na nim danych. Z kolei w kwestii masy netto towaru czy też jego ilości obowiązuje reguła zaokrąglania – do 0,5 w dół, a od 0,5 do góry.

Powyższe zasady to tylko jedne z wielu, o których trzeba wiedzieć podczas spełniania obowiązku INTRASTAT. Co prawda na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego znajdziemy Instrukcję wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, ale jest to bardzo obszerny dokument, na zapoznanie się z którym trzeba poświęcić wiele czasu. Aby nie tracić cennych godzin i nie ryzykować ewentualnych korekt, najlepiej od razu zlecić wypełnienie deklaracji doświadczonym osobom. W kancelarii Pietkun uzyskasz fachowe wsparcie w tym zakresie.

Brak deklaracji INTRASTAT – skutki

Niezłożenie sprawozdania INTRASTAT to przewinienie, za które podatnik może ponieść karę finansową. Wcześniej jednak administracja celna trzykrotnie kieruje do niego pisemne upomnienie. Jeśli na któreś z nich podatnik zareaguje i dopełni obowiązku złożenia zgłoszenia INTRASTAT, nie zostanie obciążony karą. Takie same zasady obowiązują w przypadku, gdy urząd skieruje do podatnika wezwanie do korekty złożonego raportu INTRASTAT.

INTRASTAT – sprawdź nasze usługi

Potrzebujesz informacji na temat tego, kiedy powstaje obowiązek INTRASTAT w przypadku Twojej działalności? Chcesz wyswobodzić się z konieczności pamiętania do kiedy INTRASTAT należy wypełnić i złożyć? Kancelaria rachunkowa Pietkun może regularnie dopełniać te formalności za Ciebie. Jeżeli nie jesteś z okolic Poznania lub nie masz czasu na odwiedzanie naszego biura, nie ma problemu, abyśmy podjęli współpracę na odległość, a wszelką dokumentację przesyłali drogą elektroniczną. Skontaktuj się z nami i powiedz, w czym potrzebujesz pomocy.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00