Sporządzanie raportów do GUS i NBP

Sporządzanie raportów do GUS i NBP - profesjonalne wsparcie dla Twojego przedsiębiorstwa

Wiele początkujących osób otwierających własną działalność gospodarczą nie do końca zdaje sobie sprawę, że ich obowiązkiem jest sporządzenie raportów do GUS i NBP. Na spełnienie tych formalności przewidziane są ustawowe terminy, których należy ściśle przestrzegać. Niedopełnienie obowiązku może wiązać się z problemami, dlatego warto zadbać o terminową sprawozdawczość NBP i GUS. Nasze biuro rachunkowe z Poznania może wyręczyć Cię z tego obowiązku.

Kogo dotyczy sprawozdawczość NBP?

Sprawozdawczość NBP zgodnie z ustawą Prawo dewizowe dotyczy:

 

  • rezydentów (podmiotów krajowych), którzy dokonują międzynarodowego obrotu dewizowego z nierezydentami (podmioty zewnętrzne zagraniczne),
  • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność kantorową.

 

Sprawozdanie do NBP przekazywane jest przez rezydentów i przedsiębiorców na specjalnych formularzach. Kwestie prawne związane z tym obowiązkiem opisuje Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 roku wydane przez Ministra Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

 

Dokument ten precyzuje:

 

  • terminy oraz sposób przekazania sprawozdania NBP przez rezydentów obracających dewizami oraz przedsiębiorców zajmujących się działalnością kantorową,
  • kwoty, których przekroczenie związane jest z obowiązkiem sprawozdawczości NBP,
  • wzór formularzy, na których dokonuje się obowiązku sprawozdawczego.


Sporządzenie raportów do NBP obejmuje przygotowanie bilansu płatniczego oraz udokumentowanie zajmowanej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Nasi eksperci pomogą Ci w prawidłowym wypełnieniu niezbędnych dokumentów oraz dostarczeniu ich do wskazanej jednostki w odpowiednim terminie.

Sprawozdanie GUS – przedsiębiorcy objęci obowiązkiem sprawozdawczości

Obowiązek złożenia sprawozdania do GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) w praktyce służyć ma zwiększeniu transparentności przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 30, ust. 1, pkt 3 z dnia 29 czerwca 1995 roku do sprawozdawczości GUS zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Dane dotyczące funkcjonowania firmy przedstawiane są GUS-owi nieodpłatnie.

 

Sporządzanie raportów do GUS odbywa się na gotowych, obszernych formularzach, a ich wypełnienie wymaga dogłębnej analizy własnego przedsiębiorstwa. Wśród najważniejszych dokumentów znajdują się:

 

  • formularz sprawozdania Z-06 – roczne sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy,
  • formularz sprawozdania Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy.

 

Wzory sprawozdań dla GUS określane są przepisami, dlatego sprawozdania powinny być składane na gotowych formularzach. Każdą z firm obowiązują takie same przepisy – niezależnie od ilości zatrudnianych osób, wielkości oraz reprezentowanej branży. Przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania terminów przewidzianych przez urząd na składanie wypełnionych formularzy.

 

Jednym z najlepszych rozwiązań na dopełnienie formalności wobec GUS jest zatrudnienie osoby z zewnątrz, która wnikliwie zagłębi się we wszystkie statystyki. Eksperci naszego biura rachunkowego nie tylko pomogą Ci w wypełnieniu dokumentów, ale również pomogą zaoszczędzić wiele czasu. Dzięki temu możesz go przeznaczyć na rozwój swojej działalności.

Sporządzanie raportów do GUS i NBP – pomoc w wypełnieniu i złożeniu formularzy

Sprawozdawczość NBP i GUS wymaga wiele wolnego czasu oraz świetnego przygotowania. Jeśli nie masz kiedy zająć się wypełnieniem urzędowych formularzy, możesz powierzyć to zadanie naszym specjalistom. Gwarantujemy aktualną wiedzę prawniczą i księgową, płynne poruszanie się po wymogach NBP i GUS oraz terminowe wykonanie zlecenia. Skorzystaj z naszego profesjonalnego wsparcia i nie trać swojego cennego czasu na wypełnianie dokumentacji!

Co to jest sprawozdanie NBP?

Sprawozdanie NBP to dokument, który tworzony jest na potrzeby statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Jak zostało wcześniej wspomniane, związany jest z międzynarodowym obrotem dewizowym. Dewiza to należność zagraniczna, którą można traktować jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym i która może mieć postać czeku, weksla, akcji, obligacji, przekazu bankowego, międzynarodowego przekazu pieniężnego, a nawet dokumentu bądź zapisu na rachunku bankowym.

Podobnie jak sprawozdawczość NBP, sprawozdawczość GUS ma służyć zwiększeniu transparentności przedsiębiorstw, a obowiązek składania przez nich sprawozdań wynika z art. 30, ust. 1, pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku. Niektóre przedsiębiorstwa muszą dostarczyć sprawozdanie, ponieważ zostały wybrane do badania na drodze losowania przeprowadzonego przez GUS.

Sprawozdanie do NBP – najważniejsze elementy

Sprawozdanie do NBP nie jest dokumentem, który należy tworzyć od podstaw. Jego przygotowanie polega na wypełnieniu formularza. Wzór formularza możemy znaleźć w Rozporządzeniu MF z dnia 9 sierpnia 2017 roku, choć znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest zalogowanie się na portal sprawozdawczy NBP, gdzie od razu możemy wypełnić formularz i złożyć go w formie elektronicznej. Podobny portal sprawozdawczy został też stworzony na potrzeby sprawozdawczości GUS.

Choć wypełnienie formularza z pozoru wydaje się łatwym zadaniem, może sprawić trudność, zwłaszcza osobie, która robi to po raz pierwszy. Formularze bywają bowiem rozbudowane i niejednokrotnie wymagają podania szczegółowych danych wynikających z dość skomplikowanych obliczeń. Aby zaoszczędzić sobie czasu i wysiłku, a do tego mieć pewność, że wszystko zostało zrobione poprawnie, warto zlecić to zadanie specjalistom. Pamiętajmy, że poprawność jest w tym przypadku bardzo ważna, a za złożenie formularza z fałszywymi danymi grożą surowe kary.

Kogo dotyczy sprawozdawczość NBP?

Jak zostało wcześniej wspomniane, sprawozdawczość NBP dotyczy wybranych rezydentów oraz przedsiębiorców. Nie można liczyć na to, że otrzymamy z NBP prośbę o dostarczenie sprawozdania – samodzielnie musimy zorientować się, że ciąży na nas taki obowiązek. Co w sytuacji, gdy go przeoczymy? Podobnie jak w przypadku GUS, kara za brak sprawozdania NBP to kara grzywny. Może ona wynieść od kilkuset złotych do nawet kilku milionów złotych. Ukarania mandatem możemy spodziewać się również wtedy, gdy sprawozdanie zostanie złożone po terminie lub gdy zawarte w nim informacje będą nieprawdziwe. Aby uniknąć problemów, najlepiej skorzystać z pomocy osób, które specjalizują się w raportowaniu NBP.

Sprawozdania GUS – kto składa?

Szczegółowy program badań statystycznych statystyki publicznej przedstawiany jest w publikowanych co roku rozporządzeniach Rady Ministrów. To stamtąd można czerpać informacje o tym, do kiedy należy złożyć sprawozdanie GUS oraz jaki formularz wypełnić w tym celu. To, czy dany podmiot objęty zostanie obowiązkiem sprawozdawczym, często zależy od branży, w której działa i od tego, jak wiele osób zatrudnia.

Kto składa sprawozdanie do NBP? Dokumentem, który dostarcza wszelkich informacji na ten temat, jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku. W tym przypadku wszystko zależy jednak od łącznej kwoty aktywów i pasywów związanych z zagranicznym obrotem. Jeśli na koniec roku kwota ta wynosi:

  • 300 mln zł lub więcej – jednostka składa comiesięczne sprawozdania,
  • od 10 mln zł do 300 mln zł – jednostka składa sprawozdania kwartalne,
  • od 3 do 10 mln zł – jednostka składa sprawozdania kwartalne, ale w węższym zakresie.

Sprawozdania GUS – terminy

Przygotowując się do realizacji obowiązku sprawozdawczego pamiętajmy o tym, że ważne jest terminowe złożenie sprawozdania GUS. Terminy, które obowiązują, mogą być inne dla każdej firmy. Zwykle GUS wysyła indywidualne powiadomienia, w których znajduje się informacja, do kiedy jest czas na dostarczenie danego sprawozdania. Co grozi za niedopilnowanie terminu złożenia sprawozdania rocznego GUS? Wszelkie opóźnienia mogą skutkować nałożeniem kary grzywny o wysokości od 200 zł do nawet 5 tys. zł. Z karą trzeba liczyć się też w przypadku odmowy złożenia sprawozdania albo podania w nim nieprawdziwych informacji. W skrajnych przypadkach sąd może orzec karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Terminy obowiązują również podmioty składające sprawozdania do NBP. Po zakończeniu każdego miesiąca mamy 20 dni na dostarczenie sprawozdania miesięcznego, natomiast po zakończeniu kwartału 26 dni na dostarczenie sprawozdania kwartalnego. Osoby posiadające co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu posiadającego siedzibę poza granicami kraju mają obowiązek przekazywania do NBP rocznych sprawozdań w terminie do końca maja za rok poprzedni. Wymienione terminy nie dotyczą sprawozdań PW-ZME, PW-EMI oraz PZ-KAN.

Korekta sprawozdania GUS

Zdarza się, że składane do GUS sprawozdania finansowe lub inne nie są przygotowane w pełni poprawnie. Często to podmiot składający sprawozdanie zauważa, że występują w nim błędy lub braki, które wymagają uzupełnienia. W takiej sytuacji możemy, a nawet należy to zrobić, składając do GUS korektę sprawozdania. Jeśli sprawozdanie zostało złożone poprzez portal sprawozdawczy, należy się tam zalogować, odszukać właściwy dokument i dokonać zgłoszenia merytorycznego. Gdy GUS odeśle sprawozdanie do korekty, zostanie ono automatycznie odblokowane, aby można było dokonać w nim zmian edycyjnych.

Archiwizacja sprawozdań GUS

Sprawozdania składane do GUS i NBP, tak jak i inne dokumenty księgowe, powinny być przechowywane w firmie przez określony czas. Jak długo przechowywać sprawozdania GUS? Zgodnie z przepisami, okres archiwizacji wynosi w tym przypadku 5 lat. Miejscem przechowywania dokumentów w wersji papierowej nie zawsze musi być siedziba firmy – równie dobrze mogą one pozostać w biurze rachunkowym, zwłaszcza jeśli to jemu zlecamy raportowanie NBP i GUS. W Kancelarii Pietkun Twoje dokumenty będą bezpieczne i w każdej chwili gotowe do udostępnienia Tobie lub organom skarbowym w razie kontroli. Archiwizacja sprawozdań GUS może być też dokonywana w formie elektronicznej. Pliki trzeba jednak odpowiednio zabezpieczyć – zarówno przed uszkodzeniem, jak i dostępem nieupoważnionych osób, a także przed dokonywaniem zmian w treści.

Sprawozdania do NBP i GUS – poznaj naszą ofertę

Musisz złożyć do NBP lub GUS sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa, które prowadzisz? Nie chcesz tracić czasu na wczytywanie się w zawiłe objaśnienia formularzy sprawozdawczych lub zwyczajnie nie lubisz wypełniania sterty dokumentów? Zostaw to nam. Specjaliści z kancelarii Pietkun mają doświadczenie w dopełnianiu obowiązków sprawozdawczych zarówno mniejszych, jak i dużych firm. Doskonale orientujemy się w obowiązujących formularzach i terminach składania sprawozdań. Pomagamy też klientom, którzy przygotowali sprawozdania samodzielnie, ale potrzebują fachowego sprawdzenia ich poprawności lub chcą dokonać w nich korekty.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00