Wsparcie w zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza

Wsparcie w zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza - profesjonalna pomoc w sprawach spadkowych

Sprawami związanymi z zabezpieczeniem spadków zajmuje się sąd właściwy dla okręgu, w którym znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Istnieje kilka powodów, dla których warto zdecydować się na zabezpieczenie spadku. Najważniejsze z nich to zagrożenie naruszenia rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy poprzez ich usunięcie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie. Jeśli obawiasz się o spadek po bliskiej osobie, zgłoś się do naszej Kancelarii w Poznaniu.

Kto jest uprawniony do zabezpieczenia spadku?

Zabezpieczenie spadku dokonywane jest przez sąd lub na wniosek z urzędu. Do złożenia wniosku o zabezpieczenie upoważniony jest:

 • spadkobierca,
 • uprawniony do zachowku,
 • zapisobierca,
 • wykonawca testamentu,
 • współwłaściciel rzeczy,
 • współuprawniony do praw pozostałych po spadkodawcy,
 • wierzyciel posiadający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy,
 • właściwy urząd skarbowy.

Zabezpieczenie spadku z urzędu wykonywane jest, jeśli spadkobierca nie jest znany, jest nieobecny, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nie ma wyznaczonego przedstawiciela ustawowego. W takiej sytuacji sąd zleca zabezpieczenie spadku i spis inwentarza komornikowi lub innemu uprawnionemu organowi.

Jeśli czeka Cię postępowanie spadkowe i potrzebujesz merytorycznej pomocy, nasza Kancelaria udzieli Ci wsparcia w zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza. Doświadczeni prawnicy zadbają o Twoje interesy oraz przeprowadzą Cię przez ten zawiły proces.

Zabezpieczenie spadku – dostępne rozwiązania

Wśród dostępnych środków zabezpieczenia spadku wyróżnia się:

 • spis majątku ruchomego z oddaniem go pod dozór,
 • złożenie majątku do depozytu,
 • ustanowienie zarządu tymczasowego nad majątkiem,
 • ustanowienie dozoru nad nieruchomością.

Co istotne, wymienione środki mogą być stosowane nawet równocześnie lub jeden po drugim.

Wniosek o spis inwentarza

Sąd może postanowić sporządzenie spisu inwentarza z urzędu lub na wniosek uprawnionych do tego osób. Każda z osób, która zdecyduje się na złożenie wniosku o spis inwentarza, zobowiązana jest do wykazania przymiotu wnioskodawcy. Nie spełnienie tego warunku skutkuje oddaleniem wniosku. Sąd może też wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w ustalonym terminie, zażądać oświadczenia na piśmie lub wysłuchać wnioskodawcy na posiedzeniu sądowym.

Do spisu inwentarza wciągany jest nie tylko majątek, ale również długi spadkodawcy wraz z zaznaczeniem wartości każdego z nich. W sporządzonym spisie powinna też zostać wykazania wartość czystego spadku, uwzględniająca wartości rzeczy oraz praw spornych. Wpisane do spisu ruchomości i nieruchomości pozostawiane są w posiadaniu spadkobiercy. Przedmioty rzeczowe zostają natomiast zabezpieczone w depozycie sądowym.

Spis inwentarza z urzędu wykonywany jest natomiast kiedy:

 • złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednak inwentarz nie był wcześniej sporządzony,
 • sąd ustanowił kuratora do zarządzania spadkiem nieobjętym.

Profesjonalne wsparcie w zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza

Merytoryczne wsparcie prawnicze w procesie zabezpieczenia spadku oraz spisu inwentarza jest szczególnie istotne, kiedy pomiędzy spadkobiercami panuje niezgoda co do majątku spadkowego. Podczas postępowania to sąd zadecyduje czy oraz któremu ze spadkobierców pozostawić w posiadaniu spadek, a które rzeczy należy zabezpieczyć w depozycie sądowym.

Aby sporne kwestie rozwiązać zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, często niezbędna jest pomoc prawnicza. Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w prawie spadkowym. Zgłoś się do nas po wsparcie w zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza!

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00