Pomoc w ochronie własności i posiadania

Pomoc w ochronie własności i posiadania - wsparcie w wyborze najlepszej metody dochodzenia swoich praw

Ochrona własności i posiadania to pojęcia z zakresu prawa rzeczowego. Dodatkowo ochrona własności nazywana jest również ochroną petytoryjną, która realizowana jest przez prawo cywilne, karne oraz administracyjne. Prawo to gwarantowane jest także przez konstytucję. Oferowana przez naszą Kancelarię ochrona petytoryjna obejmuje wiele środków prawnych, które wspomagają naszych Klientów w przypadku naruszenia jego praw.

Czym jest własność i posiadanie?

Aby szerzej omówić proces własności i posiadania, warto wcześniej wyjaśnić sobie oba pojęcia.

Prawo własności to fundamentalne prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym i skutecznym wobec osób trzecich. W związku z tym mają one obowiązek poszanowania cudzej własności. Jednym z najważniejszych narzędzi prawa cywilnego, które wykorzystywane jest do ochrony własności, jest roszczenie petytoryjne. Najczęściej przyjmuje ono formę roszczenia windykacyjnego lub negatoryjnego, ewentualnie roszczeń uzupełniających.

Posiadanie to kolejne ważne pojęcie z prawa rzeczowego. Jest ono stanem faktycznym, który polega na władaniu wybraną rzeczą. Dodatkowo warto pamiętać, że istnieje możliwość posiadania poprzez służebność. Jest to rodzaj szczególnego uprawnienia do korzystania z cudzego przedmiotu. Ochronie posiadania służy roszczenie posesoryjne.

Czego dotyczy ochrona własności i posiadania?

Roszczenie posesoryjne służące ochronie posiadania różni się od roszczeń petytoryjnych przewidzianych dla ochrony praw podmiotowych. Fakt ten wynika z różnych przesłanek, trybu postępowania oraz charakteru orzeczenia w procesie posesoryjnym i petytoryjnym. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu nasi prawnicy są w stanie osiągnąć przywrócenie poprzedniego stanu posiadania Klienta i wydanie zakazu dalszych naruszeń bez względu na tryb działania.

Ochrona własności i posiadania świadczona przez naszą Kancelarię może dotyczyć:

 • nieruchomości lub ruchomości (w zakresie prawa własności),
 • rzeczy oddanej w użytkowanie wieczyste (prawa użytkowania wieczystego),
 • rzeczy oddanej w użytkowanie,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • niektórych postaci służebności (np. służebności nieruchomości),
 • rzeczy oddanej do korzystania na podstawie umowy najmu lub umowy dzierżawy.

Ochrona własności – Kodeks cywilny

Osoby trzecie mają obowiązek biernego poszanowania cudzego prawa własności. W przypadku jego naruszenia, nasi prawnicy pomogą Ci uruchomić odpowiednie roszczenia ochronne.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego prawo własności może być chronione przez wiele roszczeń. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 • roszczenie windykacyjne,
 • roszczenie negatoryjne,
 • uzupełniające roszczenie właściciela,
 • przeciwstawne roszczenie posiadacza o zwrot nakładów,
 • roszczenie związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie.

Warto więc wykorzystać dostępne rozwiązania. Nasi prawnicy pomogą Ci wybrać najlepszą drogę dochodzenia swoich praw.

Ochrona posiadania – na czym polega?

Zgodnie z zasadami polskiego prawa cywilnego posiadanie można chronić na kilka sposobów. Wśród dopuszczalnych metod wyróżnia się:

 • obronę konieczną,
 • dozwoloną samopomoc,
 • roszczenie o wstrzymanie budowy,
 • roszczenie posesoryjne.

Ochrona własności i posiadania to temat bliski naszemu sercu, dlatego w naszej Kancelarii możesz uzyskać pełne wsparcie w tym zakresie. Pomoc w ochronie własności i posiadania dopuszcza wiele rozwiązań. Warto je znać, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty podczas walki o swoje prawa. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu. Gwarantujemy, że nasi prawnicy zrobią co w ich mocy, aby uzyskać oczekiwane przez Ciebie rezultaty.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00