Przekształcenia spółek

Przekształcenie spółki - na czym polega i jak przebiega?

Jednym z elementów prowadzenia efektywnego biznesu jest nieustanne szukanie optymalnych rozwiązań podatkowych oraz prawnych. Takim instrumentem może być przekształcenie spółki. Korzyści płynące z takiego kroku mogą mieć nie tylko wymiar finansowy, ale również mogą stworzyć przedsiębiorcy nowe możliwości rozwoju, jak np. debiut na giełdzie papierów wartościowych. Przeprowadź cały proces sprawnie przy wsparciu doświadczonych profesjonalistów z Pietkun Kancelarii Rachunkowej.

Czym jest przekształcenie spółki?

Od strony prawnej przekształcenie spółki to proces, którego celem jest zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Podmiot dalej funkcjonuje na rynku, jednak zmiany zachodzą w zakresie organizacji przedsiębiorstwa. Przykładowo dotychczasowy numer NIP czy REGON pozostają niezmienne, ale nowa forma prawna musi zostać uwzględniona w nazwie firmy. Sam proces może dotyczyć pojedynczych aspektów spółki, ale też stanowić gruntowną restrukturyzację, wynikającą chociażby z faktu, że zmianie ulegają przepisy, którym podlega przekształcany podmiot. Tak dzieje się np. przy przekształceniu spółki cywilnej w  spółkę z o.o. Wynika to z faktu, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należą do spółek prawa handlowego, natomiast spółki cywilne podlegają prawu cywilnemu.

Mniejsze zmiany w organizacji firmy niesie za sobą np. przekształcenie spółki komandytowej w jawną, niemniej tutaj również należy zwrócić uwagę na każdy szczegół, różniący obie formy prowadzenia działalności.

Zasady przekształcania spółek

Polskie prawo spółek handlowych zapewnia przedsiębiorcom bardzo dużą swobodę w zakresie przekształcania spółek. Każda z funkcjonujących w przepisach form może zostać w dowolnym momencie zmieniona. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy spółka jest w stanie likwidacji i rozpoczęła podział majątku oraz gdy spółka jest w upadłości.

Każda zmiana powinna zostać poprzedzona przygotowaniem planu przekształcenia, który co do zasady będzie uwzględniał takie aspekty jak:

  • opinia biegłego rewidenta (z wyjątkami wynikającymi z przepisów),
  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia,
  • projekt umowy spółki przekształconej,
  • sprawozdanie finansowe.

Kiedy powyższe dokumenty są już przygotowane, może dojść do powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki wraz z określeniem którzy wspólnicy będą reprezentować podmiot w procesie zmiany formy prawnej. 

Przekształcenie spółki niesie za sobą szereg konsekwencji, przede wszystkim w zakresie rachunkowości. Z tego względu cały proces warto przeprowadzić przy wsparciu specjalistów z zakresu prawa spółek handlowych oraz rachunkowości. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie przekształcenia dowolnej spółki. Pomożemy przygotować niezbędne dokumenty, a także zadbamy o to, żeby całe przedsięwzięcie nie wpłynęło na stabilne funkcjonowanie firmy.

Wpis przekształconej spółki w rejestrze

O dokonanym przekształceniu spółki można mówić dopiero w chwili wpisu spółki przekształconej do rejestru KRS. Wpis ma zatem charakter konstytutywnym. Sąd wykreśla spółkę przekształconą, co w praktyce oznacza zmianę firmy (nazwy), np. z ABC sp. z o. o. na ABC S.A. Jeśli przy przekształceniu miałoby dojść do zmiany nazwy, np. z ABC sp. z o. o. na XYZ S.A. prawo wymaga, aby co najmniej przez rok od dnia przekształcenia podawać w nawiasie dawną nazwę z dopiskiem “dawniej”. Prawidłowo wyglądałoby to tak: XYZ S.A. (dawniej: ABC sp. z o. o.).

Kwestia nazewnictwa jest również szczególnie ważna w przypadku spółek komandytowych, gdzie firma wiąże się z odpowiedzialnością wspólników. Przykładowo jeżeli nazwisko komandytariusza znalazło by się w firmie spółki komandytowej, ponosiłby on odpowiedzialność jak komplementariusz. Żeby uniknąć tych błędów, zachęcamy do współpracy z naszą kancelarią, gdzie dopilnujemy poprawności wszelkich zapisów.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00