Istnieją dwa sposoby na założenie spółki z o.o. – tradycyjny w formie aktu notarialnego lub przez Internet. Rejestracja spółki z o.o. przez Internet jest możliwa za pośrednictwem portalu S24 moderowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W artykule omawiamy każdy ze wspomnianych sposobów, aby dobrze przygotować się do założenia spółki.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. w KRS

Zgodnie z art. 163 ksh do rejestracji spółki z o.o. wymagane są następujące czynności:

 • Zawarcie umowy spółki,
 • Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 • Powołanie zarządu,
 • Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
 • Wpisanie do rejestru.

Jak wygląda rejestracja spółki z o.o. krok po kroku? Pierwszym etapem jest podpisanie umowy spółki, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego. Następnie należy powołać zarząd spółki, który powstaje poprzez uchwałę wspólników, chyba że podpisana umowa stanowi inaczej. Uchwała tego typu może znaleźć się we wspomnianym akcie notarialnym lub stanowić odrębny dokument. Podobnie wygląda powołanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Ustalenie przynajmniej jednego z tych organów jest obowiązkiem spółki, jeśli kapitał zakładowy przekracza kwotę 500 tys. złotych, a wspólników jest więcej niż 25.

Dokonanie wpisu spółki z o.o. do KRS następuje poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu KRS-W3. Rejestracja spółki z o.o. w KRS wymaga przedłożenia wielu dokumentów jak:

 • Umowa spółki,
 • Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
 • Uchwała wspólników wraz z ich listą,
 • Lista imion i nazwisk, adresów do doręczeń, firmy lub nazwy i siedziby członków organów spółki oraz osób uprawnionych do powołania zarządu spółki,
 • Zgoda osób uprawnionych do reprezentacji spółki na ich powołanie,
 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz ogłoszenia w MSiG,
 • Druki: KRS-WA, KRS-WE, KRS-WH, KRS-WL, KRS-WM.

Przy składaniu wniosku o rejestrację w KRS nie trzeba występować z osobnym wnioskiem o nadanie numeru NIP i REGON. Wystarczy w formularzu KRS-W3 zaznaczyć rubrykę o ich braku, co spowoduje automatyczne nadanie.

Dodatkowo w terminie 21 dni od rejestracji spółki w KRS należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz NIP-8. Konieczne jest też złożenie wniosku o rejestrację jako podatnika VAT w terminie co najmniej 7 dni przed dokonaniem pierwszej transakcji.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. – koszt

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z uiszczeniem opłaty za rejestrację w wysokości 500 zł oraz z opłatą za ogłoszenie w MSiG w wysokości 100 zł. Opłaty te można wykonać łącznie jednym przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu.

Internetowa rejestracja spółki z o.o. krok po kroku

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet wymaga konta na portalu S24 prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Własny login i hasło musi mieć każda osoba, która będzie podpisywała wniosek o rejestrację oraz wspólnicy lub osoby, które podpisują umowę spółki.

Po zalogowaniu należy podać nazwę spółki, a po jej zatwierdzeniu pojawi się ekran z zakładkami potrzebnymi do rejestracji. Podczas składania wniosku elektronicznego, należy wypełnić tylko te z dokumentów, które dotyczą wybranej spółki.

Podczas wypełniania umowy należy:

 • Podać listę wspólników spółki i listę stawających,
 • Wskazać przedmiot działalności rejestrowanej spółki,
 • Wybrać wariant zbycia udziałów przez wspólników,
 • Określić sposób reprezentacji spółki i jej organy,
 • Określić wartość każdego udziału i ich liczbę, jaką otrzyma każdy ze wspólników. Przełoży się to automatycznie na wysokość kapitału zakładowego.

Dokumenty składane w ramach rejestracji spółki z o.o. wymagają podpisu kwalifikowanego lub podpisu Profilem Zaufanym.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet niesie ze sobą wiele korzyści, ale również ograniczeń. Ze szczegółową instrukcją postępowania krok po kroku można zapoznać się na rządowej stronie:https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-kapitalowa/rejestracja-spolki-z-o-o-przez-internet

Jednocześnie warto pamiętać, że wypełniony i opłacony wniosek trafia do wybranego sądu rejestrowego, który ma na jego rozpatrzenie 1 dzień od daty wpływu.

Internetowa rejestracja spółki z o.o. – koszt

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet jest tańsza niż w trybie stacjonarnym. Opłata rejestracyjna w tym przypadku wynosi 250 zł + 100 zł za ogłoszenie w MSiG.