Rejestracja działalności gospodarczej w dobie pandemii koronawirusa przeprowadzana jest w systemie zdalnym. Jeszcze do niedawna wszelkie formalności można było jednak załatwić w urzędzie. Bez względu na formę rejestracji należy pamiętać, że jest ona zawsze bezpłatna.

Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku – formalności w CEIDG

Dla celów ewidencyjnych i informacyjnych każdą działalność gospodarczą należy zarejestrować we właściwych rejestrach przedsiębiorców. Dopiero po dokonaniu wpisu można przystąpić do czynności związanych z prowadzeniem firmy. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej podlega obowiązkowemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

  • Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl,
  • Osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.

Osobiste zakładanie firmy przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa wiązało się z ręcznym wypełnieniem wniosku pobranego ze wspomnianej strony internetowej lub urzędu gminy. W systemie stacjonarnym urzędnik weryfikuje wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wprowadza dane do systemu teleinformatycznego. Wypełniony wniosek z podpisem potwierdzonym notarialnie można też wysłać do urzędu listem poleconym.

Alternatywą dla systemu stacjonarnego jest rejestracja działalności gospodarczej online. W tym celu należy posiadać podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Brak takiego podpisu wiąże się z koniecznością wizyty w Urzędzie Gminy celem potwierdzenia tożsamości. Rejestracja firmy przez Internet jest prosta i pozwala znacznie odciążyć urzędy.

Zakładanie firmy – pozostałe formalności

Osoby rejestrujące działalność gospodarczą czekają też inne obowiązki jak:

  • Nadanie numeru REGON,
  • Rejestracja w Urzędzie Skarbowym,
  • Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • Zgłoszenie w Urzędzie Gminy,
  • Wyrobienie pieczątki firmowej.

Rejestracja działalności gospodarczej – REGON i Urząd Skarbowy

Zarówno rejestracja działalności gospodarczej online, jak i stacjonarnie nie wymaga występowania z osobnym wnioskiem o nadanie numeru REGON. Jest on nadawany automatycznie po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG. Stosowne pismo z Głównego Urzędu Statystycznego powinno dotrzeć do założyciela firmy pocztą.

Podobnie jest w przypadku formalności związanych z Urzędem Skarbowym. We wniosku do CEIDG znajduje się sekcja dotycząca kwestii podatkowych, dlatego dokument przekazywany jest przez Urząd Gminy do właściwego Urzędu Skarbowego.

Obowiązkowi samodzielnej rejestracji w US podlegają jednak przedsiębiorcy, których działalność będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W tym celu w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku do CEIDG należy złożyć formularz VAT-R.

Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku – ZUS

Rejestracja w ZUS nie jest automatyczna, dlatego przedsiębiorca zobowiązany jest do samodzielnego złożenia formularza ZUS ZUA do właściwego zakładu ubezpieczeń. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w ZUS jest darmowe, a na jej przeprowadzenie mamy 7 dni od dnia złożenia wniosku do CEIDG.

Zakładanie firmy – kwestie lokalowe

Decyzja o przeznaczeniu nieruchomości mieszkaniowej do prowadzenia działalności gospodarczej podlega obowiązkowemu zgłoszeniu w Urzędzie Gminy. Nieruchomość przeznaczona do celów zawodowych objęta jest wyższą stawką podatku od nieruchomości mieszkalnych.

W myśl obowiązujących interpretacji zmiana stawki podatku od nieruchomości na wyższą następuje w momencie, gdy cały lokal lub jego część zostają zajęte pod prowadzenie firmy. W praktyce, jeśli budynek lub jego część jednocześnie służą działalności oraz celom mieszkaniowym, to charakter budynku i naliczany podatek się nie zmienia.

Pieczątka firmy – kiedy można wyrobić?

Pieczątkę firmy można wyrobić po otrzymaniu pisma z GUS, które będzie zawierało numer REGON.

Dodatkowo warto podkreślić, że w zależności od formy rejestrowanej działalności gospodarczej, mogą pojawić się dodatkowe formalności nieuwzględnione we wpisie.