W 2021 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie podatek od sprzedaży detalicznej. Wprowadzenie nowego podatku (ustanowionego ustawą z 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej ) było już kilkakrotnie odkładane w czasie ze względu na trwający spór między Polską a Komisją Europejską o jego zgodność z regulacjami dotyczącymi jednolitego rynku UE. Teraz jednak podatek od sprzedaży detalicznej jest już obecny i wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.

Czym jest podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatek od sprzedaży detalicznej nazywany jest również podatkiem handlowym, podatkiem od marketów/hipermarketów. Stosownie do dyspozycji art. 6 ustawy o sprzedaży detalicznej, podstawę opodatkowania w omawianym podatku stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln złotych. Podatek obowiązuje w dwóch stawkach.

Jakie są stawki podatku od sprzedaży detalicznej? Stopy podatkowe

Stawki podatku od sprzedaży detalicznej:

  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;
  • 1,4% od przychodów przekraczających 170 mln zł.

Pierwszy termin poboru podatków i raportowania za okres styczeń 2021 to 25 lutego 2021 roku.

Podatek od sprzedaży detalicznej a prawo Unii Europejskiej.

Decyzją wydaną w 2017 r. Komisja UE uznała polskie przepisy dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej za niezgodne z przepisami na temat jednolitego rynku, ponieważ w ocenie Komisji środek stanowił niedozwoloną pomoc państwa dla mniejszych przedsiębiorstw, mniej obciążonych podatkiem lub wcale, od sprzedaży detalicznej. Komisja argumentowała, że ​​przepisy przyniosłyby bezprawną korzyść małym przedsiębiorstwom, które są nieopodatkowane, w związku z czym nowy podatek należy uznać za pomoc państwa.

Stanowisko Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Podobne stanowisko zajęła Komisja w odniesieniu do węgierskiego podatku od reklam nałożonego na największe przedsiębiorstwa. Oba kraje zaskarżyły decyzję Komisji UE i wniosły ją do Europejskiego Sądu. Wyrokiem z dnia 16 maja 2019 r. wydanym w połączonych sprawach T-836/16 i T-624/17 Sąd Europejski uwzględnił obie skargi o stwierdzenie nieważności wniesione przez Polskę i Węgry. Komisja odwołała się jednak od wyroku Sądu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zdanie rzecznika generalnego w przedmiocie podatku

W opinii wydanej 15 października 2020 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Juliane Kokott stwierdziła, że ​​polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa unijnego. Zwróciła uwagę, że w ostatnich latach orzeczenia TSUE zdają się potwierdzać tezę, że progresywne opodatkowanie może opierać się na obrotach, ponieważ wielkość obrotu stanowi kryterium zróżnicowania, które jest neutralne i jest istotnym wskaźnikiem zdolności finansowej podatnika. Dotyczy to również przepisów dotyczących pomocy państwa. Zdaniem rzecznika generalnego, wobec braku przepisów Unii regulujących tę sprawę, wyznaczenie podstaw wymiaru podatku i rozłożenie obciążenia podatkowego na różne czynniki produkcji i sektory gospodarki należy do kompetencji podatkowych państw członkowskich.

Kto musi płacić podatek od sprzedaży detalicznej?

Nowy podatek został nałożony na detalistów i obejmuje dochody ze sprzedaży detalicznej. Ustawa definiuje sprzedaż detaliczną jako sprzedaż towarów konsumentom, stanowiącą część działalności gospodarczej sprzedawcy, na podstawie umowy zawieranej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza nim (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta), dokonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także w sytuacjach, gdy sprzedaży towaru towarzyszy wykonanie usługi, która nie jest odrębnie rejestrowana.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje, gdy przychód sprzedawcy w danym miesiącu przekroczy próg 17 mln zł i dotyczy nadwyżki, osiągniętej od tego momentu do końca miesiąca. Innymi słowy, podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł osiągniętych w danym miesiącu.

Czy obecnie trzeba płacić podatek od sprzedaży detalicznej?

Bez uprzedniego wezwania organów podatkowych podatnicy są zobowiązani do:

  • złożenia sporządzonej zgodnie ze wzorem deklaracji podatkowej naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego;
  • obliczenie i przekazanie podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek jest należny.

Detaliści, których miesięczne przychody ze sprzedaży detalicznej nie przekraczają 17 mln zł, nie mają obowiązku składania deklaracji należnego podatku.