Przedmiotem opodatkowania w przypadku podatku od nieruchomości (podatku gruntowego) są grunty, budynki lub ich części oraz budowle, lub ich części związane z działalnością gospodarczą. W tym artykule dowiesz się: ile wynosi podatek od nieruchomości, co to jest podatek gruntowy i kto płaci podatek od nieruchomości. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem nieruchomości ustawa (Dz.U.2019.0.1170 t.j.) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych reguluje podatek od nieruchomości.

Czym jest podatek od nieruchomości? Podatek gruntowy

Podatek ten stanowi dochód budżetów władz lokalnych i regionalnych oraz jest najważniejszym własnym źródłem dochodów podatkowych budżetów gmin.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości? Ustawa — podatek od nieruchomości

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami
  • użytkownikami wieczystymi,
  • indywidualnymi posiadaczami
  • w niektórych przypadkach — faktyczny właściciel nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego.

Jeżeli przedmiot obciążony podatkiem jest współwłasnością lub jest w posiadaniu dwóch, lub większej ilości podmiotów, zobowiązanie podatkowe ponoszą solidarnie wszyscy współwłaściciele lub posiadacze.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że ​​niezależnie od liczby właścicieli nieruchomości, organy podatkowe mogą żądać zapłaty podatku w pełnej wysokości od niektórych z nich lub od wszystkich. W przypadku zapłaty podatku w kwocie wyższej niż udział przypadający na danego współwłaściciela, może on żądać od pozostałych współwłaścicieli rozliczenia zapłaconej kwoty, tak aby każdy z nich zapłacił podatek w wysokości odpowiadającej wysokości udziału.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. powstał tytuł prawny do przedmiotu opodatkowania, przedmiot opodatkowania został objęty w posiadanie). Jeżeli natomiast okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy jest istnienie obiektu budowlanego lub budynku, lub jego części, obowiązek zapłaty podatku powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości? Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Stawki podatkowe różnią się w zależności od gminy. Wysokość podatku ustala, w drodze uchwały rada gminy, uwzględniając górną stawkę ogłoszoną przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Stawki tego podatku mają strukturę kapitałową — wyjątek stanowi stawka procentowa 2%

Istotne pozostaje, iż w przypadku przedmiotu opodatkowania związanego z działalnością gospodarczą stawki podatku są wyższe. Przykładowo w przypadku wskazania przez przedsiębiorcę jako siedziby prowadzonej działalności mieszkania, dla celów rozliczenia podatku od nieruchomości miejsce to będzie traktowane jako miejsce prowadzenia działalności, a stawka podatku ulegnie znacznemu podwyższeniu.

Podatek od nieruchomości komercyjnych

Od 2018 roku obowiązuje tzw. minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych (np. centrum handlowe, dom towarowy, niezależny sklep i butik, budynek biurowy) w wysokości 0,035%. Dotyczy to nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podstawę opodatkowania tworzy dochód odpowiadający należności początkowej środka trwałego, ustalony na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikający z ewidencji, pomniejszony o kwotę 10 mln zł.

W jakim terminie należy zapłacić podatek?

W przypadku osób fizycznych płatność ratalna następuje w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego. Raty nie dotyczą podatników, w przypadku których wysokość podatku nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji podatek jest płatny jednorazowo w dniu zapłaty pierwszej raty.

W przypadku pozostałych podatników podatek płaci się miesięcznie za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania zobowiązania podatkowego, do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.