Co to jest podatek CIT i co jest podstawą opodatkowania? Definicja CIT określa, że jest to podatek, który pobiera się od podmiotów posiadających osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych — z ang. Corporate Income Tax. Uzasadnienie stosowania znajduje się w podstawie prawnej — ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku. Podatkiem CIT nie są objęci przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki cywilne. Istotą opodatkowania jest całkowity dochód osób prawnych będący różnicą między dochodami do opodatkowania a kosztami uzyskania przychodów. Z zastrzeżeniem wielu zwolnień, istota opodatkowania obejmuje wszystkie źródła dochodu. W związku z tym nie ma nadzwyczajnego rozumienia dochodów, takich jak zyski kapitałowe lub odsetki.

Kto płaci CIT? Opodatkowanie polskich rezydentów — ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Polscy rezydenci CIT podlegają podatkowi od swoich dochodów na całym świecie. Spółka ma status rezydenta, jeżeli jest zarejestrowana w Polsce lub jej zarząd znajduje się w Polsce. Dlatego polskie spółki zależne od spółek zagranicznych są traktowane jako rezydenci i opodatkowane na zasadach ogólnych. Zobowiązanie opłacania CIT, mają następujące podmioty:

  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej – z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej z zastrzeżeniem ust. 1 i 3;
  • spółki bez osobowości prawnej, które pozostają pod adresem lub mają zarząd w innym państwie (w kraju, w którym jest zarejestrowana spółka, podmiot jest osobą prawną i płaci w tym państwie podatek od całości swoich dochodów);
  • spółki prawa handlowego, które mają osobowość prawną.

Podatek CIT w praktyce i jego definicja — czym jest CIT?

W praktyce dochód do opodatkowania oblicza się poprzez korektę zysku wykazanego dla celów księgowych. Odpowiednie korekty są konieczne ze względu na różnice między ujęciem podatkowym i księgowym wielu pozycji przychodów i kosztów. W rezultacie podstawa opodatkowania jest zwykle wyższa niż zysk księgowy. Jeśli trapią Cię pytania związane z podatkiem i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych proponujemy skontaktować się z naszymi specjalistami.

Koszty uzyskania przychodu i wydatki inwestycyjne — podatek CIT

Koszt uzyskania przychodu to każdy koszt, który został poniesiony w celu uzyskania przychodu do opodatkowania lub ochrony źródła przychodu. Istnieje jednak długa lista wyjątków (sprawdź ustawy o CIT), tj. wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, mimo że ich celem jest ich generowanie. Listę rozpoczynają inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (nakłady inwestycyjne). Nabyte aktywa mogą być amortyzowane dla celów podatkowych. Ponadto, po zbyciu powyższych aktywów podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ich wartość początkową pomniejszoną o amortyzację.

Wysokość podatku CIT — jaka jest stawka CIT w 2021 roku?

Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne indywidualnie lub poprzez spółki osobowe obejmuje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowe informacje na temat możesz znaleźć w artykule „Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT — najważniejsze informacje”.

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT w 2021 roku, to:

  • 19% – podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych
  • 9% (CIT preferencyjny) – podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a ustawy oraz podatkowych grup kapitałowych)
  • 19% – od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP
  • 19% – od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP

Czym jest CIT preferencyjny? Stawka 9% – kto może skorzystać z preferencyjnego CIT-u?

CIT preferencyjny – 9% stawki — przysługuje osobom prawnym w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej oraz osobom, które nie przekroczyły przychodów wskazanych w ustawie o CIT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z preferencyjnej stawki podatku dochodowego będą mogli skorzystać podatnicy, u których przychody brutto osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln EUR przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) i preferencyjna stawka CIT

Od 2019 roku podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową w ramach swojej działalności gospodarczej podlegają preferencyjnej stawce podatkowej w wysokości 5% dochodu kwalifikowanego związanego z przysługującymi prawami własności intelektualnej.

Podatek dochodowy od osób prawnych — jak obliczyć CIT?

Formularz Cit-8 znajdziesz na stronie e-deklaracje. Na tej witrynie jest również instrukcja i poradniki, w jaki sposób należy złożyć zeznanie. Nie można zapomnieć o niezbędnych załącznikach oraz o tym, by podpisać się elektronicznie.