Kancelaria  
Prawo  
 Doradztwo podatkowe 
  Rezydencja podatkowa
  Ceny transferowe
  Reprezentacja osób
  Nieujawnione dochody
  Audyty podatkowe
  Pomoc w zakresie kontroli podatkowej
  Dochodzenie roszczeń
  Restrukturyzacja majątku
  Postępowanie upadłościowe
 Sukcesja majątku 
 Prawo ochrony środowiska 
  Usługi BDO
  Przygotowywanie sprawozdań w systemie BDO
  Pozwolenie wodnoprawne
  Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
  Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  Operaty wodnoprawne
  Naliczanie opłat wodnych i sporządzanie kwartalnych oświadczeń do PGW Wody Polskie
  Obliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
  Sporządzanie raportów do KOBIZE
  Sporządzanie sprawozdań PRTR
  Przygotowywanie sprawozdań i raportów środowiskowych
  Stała obsługa Klienta w sprawach z zakresu ochrony środowiska
 Prawo nieruchomości 
  Umowy deweloperskie
  Umowy zarządzania nieruchomościami
  Umowy roboty budowlane
  Prawo służebności
  Zniesienie współwłasności
 Obsługa prawna Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych 
 Prawo spółek i obsługa korporacyjna 
  Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
  Zakładanie spółek
  Zakładanie oddziałów spółek
  Zakładanie przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych
  Przekształcenia spółek
  Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
  Połączenia spółek
  Podział spółki
  Likwidacja spółki
  Obsługa transakcji sprzedaży/zakupu udziałów
  Sporządzanie kontraktów menadżerskich, umów inwestycyjnych, umów pomiędzy wspólnikami
  Bieżąca obsługa korporacyjna spółek
  Postępowania rejestrowe przed KRS
  Spory korporacyjne
 Prawo procesowe i sporów sądowych 
  Litygacja strategiczna
  Ugody procesowe
  Zabezpieczenie roszczeń na etapie procesowym
  Egzekucja orzeczeń sądowych
  Skargi na przewlekłość postępowania
  Pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości
  Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Doradztwo w zakresie ochrony majątku
 Prawo kontraktowe 
  Przygotowanie projektów umów
  Zmiany zapisów w umowach
  Negocjacje warunków umowy
  Weryfikacja umów pod kątem ryzyka
  Opiniowanie umów
 Prawo rzeczowe 
  Pomoc przy ustanowieniu i wykreśleniu hipoteki
  Pomoc w ochronie własności i posiadania
  Pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości
  Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
  Reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych
 Prawo spadkowe 
  Pomoc w sukcesji majątku
  Wsparcie w zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza
  Doradztwo przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  Reprezentacja w toku dochodzenia roszczeń o zachowek
  Reprezentacja w postępowaniach spadkowych
 Pozostałe usługi 
  Pomoc w wyjściu z karuzeli VAT
  Reprezentacja w zakresie kontroli karno-skarbowej
  Reprezentacja w sporach z aparatem skarbowym
Księgowość  
 Pełna księgowość 
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Opracowanie zakładowego planu kont
  Opracowanie polityki rachunkowości
  Przesyłanie JPK do Urzędu Skarbowego
  Sporządzanie deklaracji podatkowych
  Obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym
  Sporządzanie okresowych raportów na potrzeby zarządcze
  Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  Sporządzanie raportów do GUS i NBP
  Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  Wyprowadzenie zaległości
  Księgowość dla Uber, Bolt, Free Now
  Księgowość dla youtuberów (IP BOX)
  Księgowość dla przedszkoli i żłobków
  Księgowość dla firm produkcyjnych
  Księgowość dla e-commerce
  Księgowość dla cudzoziemców
  Księgowość dla gabinetów stomatologicznych
 Sprawozdawczość finansowa 
  Sporządzanie sprawozdań finansowych
  Konsolidacja sprawozdań finansowych
  E-sprawozdania finansowe
  Sporządzanie uchwał do KRS
  Składanie dokumentów finansowych do KRS
 Usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT Compliance 
  Przegląd prawidłowości rozliczeń CIT
  Sporządzenie rocznej deklaracji CIT-8
  Kalkulacja należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT
  Doradztwo podatkowe w zakresie podatku CIT
 Usługi z zakresu podatku od towarów i usług – VAT Compliance: 
  Rejestracja do VAT (VAT R, VAT UE)
  Prowadzenie rejestrów VAT
  Sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat
  Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7
  Przegląd poprawności wyliczania podatku VAT
  Zwrot VAT
  Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT
Podatki  
 Windykacja wierzytelności 
 Postępowania sądowe 
 Karta podatkowa dla lekarzy 
 Procedura należytej staranności VAT 
 Optymalizacje podatkowe 
 Obsługa polskich oddziałów spółek firm zagranicznych 
 Reprezentacja przed organami podatkowymi 
Kadry i płace  
 Ustalanie i naliczanie wynagrodzeń 
 Obliczanie obciążeń 
 Sporządzanie deklaracji podatkowych 
 Wystawianie zaświadczeń o dochodach 
 Rozliczanie umów cywilnoprawnych 
 Prowadzenie dokumentacji kadrowej 
Działalność gospodarcza  
 Wybór formy opodatkowania 
 Rejestracja działalności 
 Jednoosobowa działalność gospodarcza 
 Rejestracja Spółek 
 Spółki z o.o. 
 Zmiana formy prowadzenia działalności 
 Zawieszenie działalności 
 Zawieszenie spółki 
 Przekształcenie działalności w spółkę 
 Aport przedsiębiorstwa 
 Likwidacja spółki i zamknięcie firmy 
Legalizacja Zatrudnienia  
 Zezwolenie na pobyt czasowy 
 Zezwolenie na pobyt stały 
 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
 Zezwolenie na pracę 
 Oświadczenie o powierzeniu pracy 
 Przygotowanie wniosku na zezwolenie sezonowe lub typu A 
 Przygotowane wniosku na jednolite zezwolenie (pobyt czasowy i pracę) 
 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 
Blog