Temat związany z ciążą oraz przedłużeniem umowy zawartej na czas określony spędza sen niejednej Pracownicy, a tym bardziej Pracodawcy.

Poniższy artykuł dedykuję dla przyszłych mam.

PRZYKŁAD

W lipcu 2019., Pracownica dostarczyła do Działu Personalnego zaświadczenie, przewidujące datę porodu w styczniu 2020r. Ochrona stosunku pracy będzie więc trwała zatem do stycznia, czyli do dnia porodu.

Umowa terminowa z Pracownicą została zawarta na czas określony, z przewidywaną datą końca na 31 grudnia 2019r.

INTERPRETACJA PRZEPISÓW

W jaki sposób zatem Pracodawca może obliczyć zaawansowanie ciąży, przy obowiązkowym dostarczeniu zaświadczenia o jej istnieniu? (jeżeli lekarz medycyny pracy tego nie określił, należy odesłać Pracownicę do ponownej weryfikacji zaświadczenia).

Miesiąc ”ciążowy, tzw. księżycowy” obejmuje 28 następujących po sobie dni, czyli 4 tygodnie kalendarzowe. Umowa o pracę, która została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, przedłuża się do dnia porodu (art. 177 § 3 KP).

Gdyby jednak okazało się, że 31 grudnia 2019r. ciąża jest równa 11 tygodniom, Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony z upływem jej terminu (art. 30 §1 pkt 4KP)!

Przepisu tego nie stosuje się do osób zatrudnionych na podstawie umowy na zastępstwo i pracowników tymczasowych (art. 177 § 31 KP). Ponadto obowiązek przedłużenia umowy o pracę z Pracownicą w ciąży nie dotyczy Pracownic zatrudnionych na podstawie umów na okres próbny do 1 miesiąca ani też stażystek odbywających staż z Urzędu Pracy.

WAŻNE!
Przedłużenie umowy na czas określony następuje z mocy prawa, dlatego też nie ma konieczności przedłużania umowy.

PRACOWNICA NA ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zapisami powyżej umowa o pracę na zastępstwo rozwiązuje się z dniem powrotu do pracy zastępowanego pracownika, bez względu na to, że Pracownica zastępująca jest w ciąży. Pracodawca nie ma obowiązku przedłużania takiej umowy o pracę. Jeżeli po rozwiązaniu umowy na zastępstwo Pracownica nie podejmie nowej pracy, to w dniu porodu nie będzie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, a w konsekwencji nie nabędzie prawa do zasiłku macierzyńskiego.

CZY ISTNIEJE OCHRONA PRACOWNICY W CIĄŻY? KIEDY?

Tak, jak najbardziej, jednakże w przypadku zatrudnienia Pracownicy na podstawie umowy na czas nieokreślony (od pierwszego dnia udowodnionej ciąży). Pracownica jest chroniona zarówno przed wypowiedzeniem, jak i rozwiązaniem umowy o pracę. Rozwiązanie w tym czasie umowy o pracę jest dopuszczalne tylko w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie na
    zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinioną utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (art. 52 §1KP).

Ustawodawca dopuszcza również możliwość rozwiązania umowy w okresie ciąży w 3 przypadkach:

  • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i
    reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
  • ogłoszenie upadłości pracodawcy,
  • likwidacja pracodawcy.

PAMIĘTAJ!

Zakaz rozwiązywania umowy o pracę z Pracownicą w okresie ciąży obowiązuje w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.
Przedłożone wypowiedzenie należy uznać za bezskuteczne i nieważne w tym momencie.

Anna Mrugas

ekspert z zakresu prawa pracy, kadr i płac